At-will-anställning i USA

2010-02-24 06:30 Steve Suneson

En av destora skillnaderna mellan amerikansk och svensk arbetsrätt är den amerikanska doktrinen om at-will employment. För en at-will-anställning gäller väsentligt mycket friare anställningsförhållanden än de svenska. Svenska företag bortser tyvärr ibland från denna problematik, när de anställer medarbetare i USA. Det kan bero på att de är vana vid att de anställda har skydd enligt svensk lag. Men att inte känna till denna doktrin kan resultera i onödiga kostnader, om det svenska företaget senare vill avsluta en amerikansk anställning.

At-will-anställningexisterar i någon form i alla femtio delstater i USA. En person anställd at-will är en person, som är anställd på obestämd tid och som kan inleda eller skiljas från sin anställning när som helst, utan anledning, utan förvarning och utan avgångsvederlag. Mer specifikt innebär at-will employment, att (a) arbetsgivaren inte är skyldig att anställa eller betala den anställde för en bestämd tidsperiod, (b) arbetsgivaren kan säga upp den anställde utan goda skäl och av vilken som helst anledning, (c) arbetsgivaren kan säga upp den anställde utan att först vidta disciplinära förfaranden, (d) arbetsgivaren är inte skyldig att lämna förhandsbesked om uppsägning, och (e) arbetsgivaren kan ensidigt ändra villkoren för anställning när som helst.

En anställning at-will antas gälla, när (1) en arbetstagare är anställd för en obestämd tid, och när (2) arbetsgivaren inte har skrivit på något avtal om att begränsa sin rätt att säga upp anställningen till sådana fall där rimliga och rättvisa skäl (“just cause”) föreligger. En anställd kan anställas at-will med eller utan ett skriftligt anställningsavtal. Om det är skriftligt, skall i avtalet krävas att den anställde bekräftar sin at-will-status t. ex.: "Den anställde förstår och bekräftar att sysselsättningen är at-will, och att den anställde kan sägas upp när som helst, oavsett anledning och utan förvarning".

Ibland vill arbetsgivareninte anställa en arbetstagare at-will. Ett vanligt exempel är när arbetsgivaren anställer en viktig befattningshavare och vill vara säker på att personen arbetar kvar i företaget under en bestämd tidsperiod (eftersom at-will-anställning också betyder att arbetstagaren har rätt att avsluta en anställning utan förvarning). Arbetsgivaren kan undvika att at-will-reglerna tillämpas genom att anställa en arbetstagare enligt ett avtal under en begränsad period, t.ex. under en period som består av månader eller år.

Även om arbetsgivarenvill anställa någon at-will, finns det betydande begränsningar. Ett vanligt exempel är när arbetsgivaren har utarbetat ett anställningsavtal, som är giltig enligt at-will-principerna, samtidigt som han kräver att vissa personalföreskrifter med andra och motstridiga bestämmelser skall efterlevas. Ett exempel: om en handbok för anställda innehåller föreskrifter om att anställda endast får straffas om rimliga och rättvisa skäl föreligger, kan antagandet att at-will-reglerna gäller avvisas, trots at-will-klausulen i anställningsavtalet.

Den andra storabegränsningen av at-will-anställningar är det lappverk av federala, statliga och lokala lagar som lagstiftningen i USA består av. Sådana lagar begränsar eller förbjuder uppsägning av anställda under vissa förhållanden. Villkoren är alltför många för att räkna upp eller beskriva i detalj, och de varierar med varje delstat. De mest betydelsefulla lagarna förbjuder uppsägning: (a) om den grundas på ras, hudfärg, kön, nationalitet, religion, civilstånd, funktionshinder, graviditet eller ålder, (b) på grund av deltagande i vissa skyddade fackliga verksamheter, (c) som vedergällning för att den anställde uppfört sig på ett sätt som anses skyddat i lag, eller (d) om den strider mot rättsordningen i vissa delstater. Dessa olika federala och delstatliga lagar gör, att det är absolut nödvändigt att en arbetsgivare, som är verksam i USA, trots doktrinen om at-will-anställning, tänker sig noga för innan han avskedar anställd personal.

Under alla förhållandenkan svenska företag undgå många bekymmer genom att de, när de anställer personal enligt at-will-reglerna, är mycket noga med formuleringen av sin korrespondens med erbjudanden om anställning, anställningsavtal, personalhandböcker och andra texter som gäller för de anställda. På så sätt kan de minska sina kostnader, inklusive avgångsvederlag, och förebygga tvister, som annars kan uppstå, om det svenska företaget senare vill säga upp en eller flera av sina anställda i USA.

Av Steve Suneson, partner i den amerikanska advokatfirman Kavinoky Cook LLP. Steve Suneson är amerikansk och svensk medborgare.

Steve Suneson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet