Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Elnät och elförsäljning kommer kräva olika namn"

2019-04-11 11:58

INTERVJU Analysintervju med Rolf Barmen, vd för Norges största elförsäljningsbolag Fjordkraft, ett nytt köpcase från Affärsvärlden.

Var hämtas Fjordkrafts långsiktiga konkurrenskraft som självständigt elförsäljningsbolag, kärnan som ska säkra överavkastning på ert kapital?
– För att lyckas behöver vi vara bättre än våra konkurrenter på en rad nyckelområden: i varumärkesstyrka, distributionskraft, processeffektivitet, storlek på kundbas, product management, innovationsmiljö, tydlighet i ESG-policy samt i regulatorisk vakenhet.

Vilka konkurrenter på den norska elförsäljningsmarknaden har ni störst respekt för, och varför?
– Nationellt har vi stor respekt för Hafslund och Norgesenergi, med en stark ägare i ryggen (Fortum). De har hög varumärkeskännedom och är duktiga i sitt arbete. Regionalt är det fortsatt starka spelare med sitt ursprung i lokalmonopolistiska vertikalt integrerade energibolag. Dessa aktörer kapitaliserar fortsatt på hög lokal share of voice, på grund av namn som liknar elnätbolagets. De möjligheterna kommer försvinna vid implementering av reglering kring ’varumärkes-unbundling’ under 2020/2021, då det ställs krav på att el(försäljnings)bolaget och elnätsbolaget ska ha olika namn.

När expanderar Fjordkraft elförsäljningen till utanför Norge, och är det i så fall först till ett nordiskt grannland?

– Vi har sagt att vi i utgångsläget vill fokusera på Norge. Men vi följer en ’opportunity now strategy’ – och har ganska bra kännedom kring den nordiska marknaden.

Varför kommer Fjordkrafts mobiltelefonisatsning stå sig i konkurrensen och växa till lönsamhet?
– Vi har ett starkt varumärke och mobilprodukten utgör en bra paketering tillsammans med ström. Vi har gott om utrymme för fortsatt tillväxt och ny marknadsreglering förväntas gynna tjänsteleverantörer.

Behöver mobilintäkterna ens bli särskilt lönsamma på egna meriter, som de minskar kundtappen (churnen) bland Fjordkrafts elkunder?
– Vi har kommunicerat att mobilsegmentet ska vara lönsamt om vi når ett kundantal på cirka 125 000 – kanske lite tidigare. Vi förväntar oss att uppnå 125 000 mobilkunder vid utgången av 2020. Vi har också kommunicerat vår erfarenhet att mobil-paketeringen så här långt reducerar churn på strömmen kraftigt.

Vilken ny egen verksamhet kommer efter mobiltelefoni? Försäkringar?
– Det kommenterar vi inte. Men vi jobbar kontinuerligt med att utvärdera nya verksamhetsområden som bygger på våra konkurrensfördelar.

Utifrån er elhandelsmodell, med Statkraft Energi som power trading partner (elhandlare), hur blir känsligheten mot elpriser i Fjordkrafts intjäning?
– Även om vi handlar via en partner handlar vi alltid till gällande priser vid elbörsen Nordpool. Intjäningens följsamhet mot elpriset påverkas endast i obetydlig grad av vår elhandelsmodell. Vi har för övrigt sagt att vår affärsmodell är robust oavsett om elpriset är högt eller lågt.

Påverkades Fjordkraft när energitradern Einar Aas finansiella elhandel fick tvångsavvecklas?
– Fjordkraft har ingen exponering mot Nasdaq Clearing, och vi stod därför opåverkade. Härutöver har vi tagit principbeslut att inte kommentera Aas-fallet ytterligare.

Föredrar ni förvärv av lokala, regionala eller nationella kundstockar? Har värderingsmultiplarna för senaste tidens förvärvsdiskussioner förändrats?
– Vi kommenterar inte samgåenden och förvärv (’M&A’), utöver vad vi kommunicerat vid kapitalmarknadsdagen. Generellt är vi öppna för goda diskussioner med aktörer i alla segment, oavsett om det rör M&A-transaktioner eller vårt Extended Alliance-koncept.

Hur stort finansiellt förvärvsutrymme har Fjordkraft i dag, i miljarder norska kronor, om ni vill maximera nyttjandet av era nuvarande krediter men inte emitterar nya aktier?
– Våra finansiella mål säger att vi ska ha en ’måttlig hävstång’ (’moderate leverage’). I samband med kapitalmarknadsdagen lanserade vi ett förvärvsmål på 150 000 elleveranser de närmaste två åren. Kreditutrymmet kommer, som vi ser det, inte att begränsa vårt tillväxtmål, och inte heller utdelningskapaciteten.

Vilken mix av lånefinansiering och/eller aktieemissioner föredrar ni för förvärv framöver?
– Det har inte varit nödvändigt för oss att bestämma vilken mix vi föredrar. Att vi i en transaktionsprocess kan erbjuda säljaren att förbli exponerad mot slutkundssegmentet, genom aktieinnehav i Fjordkraft, anser vi gynnar M&A-processer i allmänhet. Hittills har alla våra förvärv slutförts med kontantlikvid – inget har gjorts upp med aktier.

Hur ser ni på att er mångåriga storägare och medgrundare Skagerak Energi nyligen sålde av aktier genom book building?
– Sedan börsnoteringen har investerarmarknaden välkomnat och tagit emot oss väldigt väl. En av de signaler vi fått från marknaden är att aktiens likviditet kunde ha varit bättre, och att marknaden troligen skulle se positivt på en ökad free float. Mot bakgrund av det är vi positiva till minskningen, då den ökar free float från 40 till 55 procent. Skagerak fortsätter vara vår näst största aktieägare, med god marginal.

Varför ska privatinvesterare överväga en långsiktig investering i Fjordkrafts aktier från nuvarande kursnivåer?
– I grunden kommenterar vi inte aktiekursen. På ett mer generellt plan kan vi lyfta fram att efterfrågan på el är stabil och att vår affärsmodell visat sig vara mycket robust. Vi har ett starkt varumärke och en stor distributionsapparat som stödjer organisk tillväxt samtidigt som potentialen för förvärvstillväxt är betydande. Vidare har vi stark kassaflödesgenerering och låga investeringsbehov, vilket möjliggör attraktiva utdelningar till våra aktieägare.

LÄS AFFÄRSVÄRLDENS KÖPRÅD

Ovanstående långversion av analysintervjun med Fjordkrafts vd Rolf Barmen publiceras här exklusivt på Affärsvärlden Analys+.

Intervjun gavs i samband med Affärsvärldens analys "Köp hela Norges elbutik" (öppen sammanfattning här), som utmynnade i köpråd för Fjordkraft aktie.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom