Arbetslösheten sjönk i november

Den säsongsjusterade arbetslösheten sjönk till 8,3% i november från 8,5% i oktober. Det skriver SCB.
Arbetslöshet
En ung vuxen söker jobb på Arbetsförmedlingens hemsida. Foto: Jessica Gow / TT

Icke säsongsrensat låg arbetslösheten på 7,5% i november, jämfört med 7,6% i oktober. Säsongsmässigt och utjämnat (trend) kom arbetslösheten in på 8,5% i november, jämfört med 8,6% i oktober.

”Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongsrensade och utjämnade data på en ökning av andelen i arbetskraften”, skriver SCB.

Säsongsrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen uppgick till 5 105 000 personer. Det är en ökning jämfört med tidigare månader 2021. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 153,5 miljoner per vecka, även det en ökning jämfört med tidigare månader 2021.

Att SCB gjorde stora revideringar av arbetskraftsundersökningen i januari i linje med instruktioner från Eurostat innebär fortfarande att osäkerheten kring siffrorna är hög.

”Givet stor immigration till Sverige senaste åren samt problem med tolkning av statistiken efter SCB:s omläggning finns det utmaningar att fastställa vid vilken arbetslöshetsnivå som svensk arbetsmarknad är i balans. I dagsläget verkar få tro på större löneökningar vilket talar för att svensk inflation (som också Riksbanken pekar på) i kontexten av snabbt stigande global inflation kommer vara moderat”, kommenterade SEB tidigare idag.

Handelsbanken kommenterar att sysselsättningssiffrorna kom in i linje med bankens estimat.

”Efterfrågan stiger kraftigt samtidigt som många företag också ser en arbetskraftbrist. Vår tolkning av detta är att företag inte riktigt klarar av att anställa i samma takt som efterfrågan stiger, snarare än att det är en indikation om en generell arbetskraftbrist på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten fortsätter vara hög och vi ser inga tecken på ett större lönetryck. Sammantaget väntar vi oss att arbetsmarknaden kommer att förbättras under de kommande månaderna, trots en fortsatt osäkerhet avseende pandemirestriktionerna”, skriver de.