Intrum rusar efter omvänd vinstvarning

Intrum räknar med ett betydligt bättre kvartalsresultat än tidigare prognos. Aktien ökar tvåsiffrigt i den inledande fredagshandeln.
Foto: Intrum

Kredithanteringsbolaget Intrums preliminära resultat för andra kvartalet förväntas bli väsentligt bättre än prognosen som gavs i första kvartalsrapporten i början av maj.

Tio minuter efter börsöppning var Intrums aktie upp 13,5 procent till 207,80 kronor senast betalt.

Det preliminära justerade rörelseresultatet för andra kvartalet uppgår till 1 345 miljoner kronor jämfört med 1 095 miljoner kronor för första kvartalet. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Under andra halvan av andra kvartalet har vi sett en relativt snabb återgång mot ett normalläge i de 24 europeiska marknader som vi är verksamma i. Detta har möjliggjort en starkare utveckling av vår verksamhet och högre inkasseringsnivåer jämfört med våra tidigare interna förväntningar. Därtill har en god kostnadskontroll mildrat effekterna av det intäktsbortfall som covid-19 gett upphov till, säger Mikael Ericson, vd och koncernchef på Intrum.

Intrums cash ebitda ökade marginellt jämfört med första kvartalet 2020 och nettoskuldskvoten minskade något till 4,4 gånger jämfört med 4,5 gånger i första kvartalet. Det preliminära resultatet för segmentet Portföljinvesteringar var 5 procent lägre jämfört det första kvartalet. Resultatet påverkades positivt av högre inkasseringsnivåer jämfört med förväntade inkasseringar utifrån den omvärdering som gjordes i första kvartalet.

Vinstbidraget från joint ventures, som är inkluderat i resultatet för Portföljinvesteringar, var marginellt högre jämfört med första kvartalet. Investeringsnivån uppgick till 1 267 miljoner kronor och de förväntade avkastningsnivåerna på kvartalets investeringar var påtagligt högre jämfört med innan covid-19.

Segmentet Strategiska marknader, Grekland, Italien och Spanien, förbättrade sitt finansiella resultat markant jämfört med första kvartalet, med en stark återhämtning av intjäningen i juni. Detta ledde preliminärt till 5 procent högre intäkter jämfört med första kvartalet och en verksamhetsmarginal på 27 procent. Strategiska marknader påverkades positivt av att dessa tre länder med tillhörande domstolssystem öppnade upp under maj och juni. Resultatet understöds också av en strikt intern kostnadskontroll.

Det preliminära resultatet för Kredithanteringstjänster var 10 procent lägre jämfört med första kvartalet och verksamhetsmarginalen uppgick till 24 procent. Resultatet påverkades delvis av lägre affärsvolymer då en del uppdragsgivare gett tillfälliga lättnader i betalningsvillkoren gentemot sina kunder.

– Mot bakgrund av de extraordinära omständigheterna, är det betryggande att konstatera att vi har en robust och finansiellt motståndskraftig affärsmodell samtidigt som vi drar nytta av vår breda geografiska närvaro. Detta bidrar till en uthållig och konjunkturtålig inkasseringsverksamhet, säger Mikael Ericson.

Delårsrapporten för det andra kvartalet släpps den 23 juli. Intrum kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer eller detaljer innan delårsrapporten för andra kvartalet har publicerats.