Irras rapporterar något högre förlust

Medicinteknikbolaget Irras rapporterar en något ökad rörelseförlust i fjärde kvartalet.
Omsättningen sjönk 26,5% till 2,5 miljoner kronor (3,4).

Ebitda-resultat blev -32,4 miljoner kronor (-32,0).

Försäljningskostnaderna i USA har ökat något jämfört med föregående år beroende på säljkårens storlek och regulatoriska kostnader medan administrationskostnader och utvecklingskostnader har minskat bland annat på grund av ett minskat beroende av externa konsulter.

Rörelseresultatet blev -36,8 miljoner kronor (-35,7).

Resultatet efter skatt blev -38,1 miljoner kronor (-36,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,57 kronor (-1,27).

VD Kleanthis G. Xanthopoulos skriver i en kommentar till rapporten att under det fjärde kvartalet påverkades Irras återigen av den pågående covid-19 pandemin.

”I både EU och USA infördes ytterligare nedstängningar vilka begränsade vår tillgång till sjukhus, möjligheter att resa och sjukhusens kapacitet att genomföra neurokirurgiska operationer. Trots dessa utmaningar ökade antalet installerade Irraflow-system globalt från 55 till 68 under kvartalet och för helåret ökade Irras intäkter 40% jämfört med föregående år”, kommenterar bolagschefen.

I takt med att den pågående covid-19-vaccineringen får effekt räknar bolaget med att både antalet utvärderingar av Irraflow och genomförda patientbehandlingar kommer att fortsätta öka och leda till ökade intäkter.

Irras, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 2,5 3,4 -26,5%
EBITDA -32,4 -32,0
Rörelseresultat -36,8 -35,7
Nettoresultat -38,1 -36,5
Resultat per aktie, kronor -0,57 -1,27
Utdelning per aktie, kronor 0 0