Lägre orderingång för Sectra men förbättrat resultat

Medicinteknikbolaget Sectra redovisar ökande omsättning och vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.
Torbjörn Kronander.

Orderingången landade på 716,2 miljoner kronor (1 104,9), en minskning med 35,2 procent mot föregående år.

Omsättningen steg 7,1 procent till 507,6 miljoner kronor (474,1). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen 5,0 procent.

Rörelseresultatet blev 123,6 miljoner kronor (104,7), med en rörelsemarginal på 24,3 procent (22,1).

Resultatet före skatt var 126,7 miljoner kronor (110,9).

Resultatet efter skatt blev 99,2 miljoner kronor (90,4), en ökning med 9,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,58 kronor (2,36), vilket innebär en ökning med 9,3 procent mot föregående år.

Inlösen per aktie uppgår till 4,50 kronor (4,50).

Sectra spår ett svagare första kvartal än vanligt.

”En del av våra projekt är mycket omfattande, vilket leder till stora svängningar mellan kvartalen eftersom en betydande del av resultatet redovisas i samband med driftsättning och projektleveranser. Därför är det viktigt att titta mer på trender än utfallet för ett enskilt kvartal i bedömningen av vår utveckling. För det kommande räkenskapsåret förväntar vi oss ett svagare första kvartal än vanligt och en kraftig tyngdpunkt på driftsättningar hos kunder under andra halvåret och då särskilt vårmånaderna. Detta beror dels på naturliga säsongsvariationer, där många kunder vill gå i drift inför den relativt sett lugnare sommarperioden, dels på förseningar i projekt och beställningar på grund av covid-19. På lång sikt kommer vår nya prenumerationsmodell för mjukvarulicenser bidra till en utjämning mellan kvartalen, men den bedöms inte ha någon stor effekt de närmaste åren”, skriver vd Torbjörn Kronander i rapporten.

Sectra-chefen skriver vidare att han är optimistisk. Covid-19 kan dock ge en dämpad effekt i vissa marknader.

”Vi har ett antal framtidsprojekt och även helt nya geografiska marknader som kan bli stora på sikt. Tillväxtmöjligheterna är goda inom samtliga verksamhetsområden under överskådlig framtid, även om covid-19 troligen kommer att innebära en tillfälligt dämpad efterfrågan i vissa marknader.”

Sectra, Mkr Q4-2019/2020 Q4-2018/2019 Förändring
Orderingång 716,2 1 104,9 -35,2%
Nettoomsättning 507,6 474,1 7,1%
Rörelseresultat 123,6 104,7 18,1%
Rörelsemarginal 24,3% 22,1%
Resultat före skatt 126,7 110,9 14,2%
Nettoresultat 99,2 90,4 9,7%
Resultat per aktie, kronor 2,58 2,36 9,3%
Inlösen per aktie, kronor 4,50 4,50 0,0%