Lundbergs substansvärde ökar – kommer inte lämna utdelning

Fastighets- och investmentbolaget Lundbergs rapporterar ett substansvärde på 411 kronor per aktie den 30 september, vilket kan jämföras med 388 kronor per aktie per den 31 december 2019. Substansvärdet var 424 kronor per aktie den 17 november. Bolaget kommer inte att lämna någon utdelning för 2019.
Lundbergföretagens VD Fredrik Lundberg.
Bolaget redovisar lägre intäkter men högre resultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 11,5% till 4 555 miljoner kronor (5 144).

Rörelseresultatet blev 2 444 miljoner kronor (1 465). Här ingår resultat från andelar i intressebolag och joint ventures med 1 142 miljoner kronor (-426), värdeförändringar på fastigheter och derivat med -19 miljoner kronor (801) och värdeförändringar på biologiska tillgångar med 166 miljoner kronor (148).

Resultatet före skatt var 2 368 miljoner kronor (1 414).

Resultatet efter skatt blev 2 111 miljoner kronor (1 013), en ökning med 108,4% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 6,84 kronor (1,73), vilket innebär en ökning med 295,4% mot föregående år.

Covid-19-pandemin har påverkat omsättningen främst via lägre hyresintäkter och uteblivna utdelningar samt minskad efterfrågan på papper. Resultatet har därutöver påverkats av värdenedgång på fastigheter i främst Hufvudstaden.

Lundbergs styrelse har övervägt frågan om utdelning under 2020. Med anledning av fortsatt osäkerhet vad gäller covid-19-pandemin samt att utdelningar från innehavsbolagen till stor del uteblivit under 2020, har styrelsen beslutat att inte kalla till extra bolagsstämma för beslut om utdelning. Förslag till utdelning 2021 meddelas i samband med publiceringen av Lundbergs bokslutskommuniké den 25 februari 2021.

Lundbergs har hittills i år investerat 1 185 miljoner kronor (483) i börsnoterade aktier. Investeringarna utgjordes av 5,0 miljoner A-aktier i Handelsbanken för 410 miljoner kronor, 2,5 miljoner C-aktier i Industrivärden för 583 miljoner kronor och 1,0 miljoner B-aktier i Skanska för 193 miljoner kronor.

Inga återköp har skett under perioden vilket innebär att bolaget per den 30 september 2020 inte ägde några egna aktier

Lundbergs, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 4 555 5 144 -11,5%
Rörelseresultat 2 444 1 465 66,8%
Resultat före skatt 2 368 1 414 67,5%
Nettoresultat 2 111 1 013 108,4%
Resultat per aktie, kronor 6,84 1,73 295,4%