Nobias intäkter högre än väntat 

Köksspecialisten Nobia redovisar högre intäkter än förväntat medan resultatet var i linje med förväntningarna i tredje kvartalet 2020. Både intäkter och resultat sjönk jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Nettoomsättningen sjönk 4,9% till 3 105 miljoner kronor (3 265). Utfallet var 4,5% högre än Factset analytikerkonsensus som låg på 2 970 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var -2% (3).

Rörelseresultatet blev 195 miljoner kronor (267), vilket är 2,1% högre än väntat
rörelseresultat på 191 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 6,3% (8,2).

Resultatet före skatt var 169 miljoner kronor (242), vilket var i nivå med analytikerkonsensus på 169 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 132 miljoner kronor (187), analytikerkonsensus låg här på 131 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 0,78 kronor (1,19).

Det operativa kassaflödet ökade till 484 miljoner kronor (346) i tredje kvartalet.

”Under kvartalet noterade vi en snabb återhämtning för order i konsumentsegmentet, med stöd av låga räntor och den senaste tidens ökande intresse för renovering av bostäder under den växande stanna-hemma-trenden. Som ett resultat började vi avsätta mer resurser till detta segment mot slutet av kvartalet, dock med fortsatt hög kostnadsmedvetenhet under en period av stor osäkerhet. Projektmarknaden påverkas fortfarande negativt, särskilt i Storbritannien, där både allmännyttiga bostäder och fastighetsmarknaden i London ligger efter aktivitetsnivåerna före pandemin. Den danska marknaden har förblivit stark med tillväxt inom alla segment”, kommenterar VD Jon Sintorn i delårsrapporten.

”Koncernens övergripande organiska försäljningsutveckling minskade med 2% under tredje kvartalet. Norden var 3% bättre än föregående år, främst på grund av den fortsatta starka utvecklingen i Danmark, medan Storbritannien minskade med 9%, med påverkan från projektmarknaden. Centraleuropa redovisade tvåsiffrig tillväxttakt.”

”Blickar vi framåt ser den närmaste tiden fortfarande osäker ut då nya restriktioner kan träda i kraft, men vi bedömer för närvarande att risken för tillfälliga stängningar av våra fabriker är begränsad. Så länge vi kan fortsätta att bedriva verksamheten som vanligt anser vi att den ökande trenden av renoveringar i hemmet, tillväxten inom online-besök och digitala designmöten kommer att omvandlas till växande orderböcker över tid”, fortsätter Jon Sintorn.

Nobia, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 3 105 2 970 4,5% 3 265 -4,9%
Rörelseresultat 195 191 2,1% 267 -27,0%
Rörelsemarginal 6,3% 6,4% 8,2%
Resultat före skatt 169 169 0,0% 242 -30,2%
Nettoresultat 132 131 0,8% 187 -29,4%
Resultat per aktie, kronor 0,78 1,19 -34,5%

Konsensusdata från Factset