Platzer minskade förvaltningsresultatet – höjer utdelningen

Fastighetsbolaget Platzer redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Hyresintäkterna var i linje med föregående års kvartal. Utdelningen föreslås att höjas.
Hyresintäkterna backade till 281 miljoner kronor (282), en minskning med 0,4% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 203 miljoner kronor (212), en minskning med 4,2% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 134 miljoner kronor (153), en minskning med 12,4% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 495 miljoner kronor (731). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 253 miljoner kronor (406), värdeförändringar på finansiella instrument med 34 miljoner kronor (172) och värdeförändringar på finansieringsavtal med 74 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev 412 miljoner kronor (566), en minskning med 27,2% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 3,40 kronor (4,69), vilket innebär en minskning med 27,5% mot föregående år.

I utdelning föreslås 2,10 kronor (2,00), en höjning med 5,0%.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 96,35 kronor per aktie (84,00) vid årsskiftet.

”Efter en bra start präglades 2020 naturligtvis av coronapandemin. Med vårt beslut att inte söka statliga stöd, samtidigt som vi alltid vill leverera bra resultat till ägarna, blev det viktigt att möta de minskade hyresintäkterna med lika stora kostnadsbesparingar inom vår fastighetsdrift. När vi summerar året ser vi att vi till och med lyckades sänka kostnaderna med mer än intäktstappet, vilket starkt bidrar till ett ökat driftsöverskott. Totalt ökade driftsöverskottet med 4% från 837 till 868 miljoner kronor och för jämförbart bestånd med hela 6%, kommenterar P-G Persson”, VD på Platzer, i bokslutskommunikén.

”Efter ett första halvår med svagt positiv nettouthyrning kom konsekvenserna av pandemin ikapp oss under tredje kvartalet då vår kedja av 16 kvartal med positiv nettouthyrning bröts. Redan i fjärde kvartalet var vi dock tillbaka på positiva tal. För helåret innebar dock utvecklingen att vi för första gången sedan noteringen 2013 hade negativ nettouthyrning”, fortsätter han.

”Efter periodens utgång fick vi och Göteborgs stad en positiv nyhet då mark- och miljödomstolen avslog samtliga överklaganden av detaljplanen för Södra Änggården, som antogs i kommunfullmäktige i april 2020. Det innebär att detaljplanen vinner laga kraft om den inte överklagas vidare till mark- och miljööverdomstolen som är högsta instans”, avslutar P-G Persson.

Platzer, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 281 282 -0,4%
Driftöverskott 203 212 -4,2%
Förvaltningsresultat 134 153 -12,4%
Resultat före skatt 495 731 -32,3%
Nettoresultat 412 566 -27,2%
Resultat per aktie, kronor 3,40 4,69 -27,5%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 96,35 84,00 14,7%
Utdelning per aktie, kronor 2,10 2,00 5,0%