Powercell ökar omsättningen men även rörelseförlusten

Powercell redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.
Omsättningen steg 9,9% till 16,6 miljoner kronor (15,1). Tillförordnade vd Karin Nilsson kommenterar att försäljningsutvecklingen har att göra med hur utleveranser fördelat sig tidsmässigt och att det inte återspeglar den underliggande trenden.

Rörelseresultatet blev -28 miljoner kronor (-16,7).

Justerat rörelseresultat utföll på -22,3 miljoner kronor (-16,6). Detta som en följd av bland annat negativa valutaeffekter samt medvetet ökade kostnader för försäljning och administration kopplat till satsningar för att växa affären och komma in i nya segment.

Resultatet före skatt var -23,8 miljoner kronor (-9,6).

Resultatet efter skatt blev -23,8 miljoner kronor (-9,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,45 kronor (-0,19).

Gällande coronapandemin så uppger Powercell att det har fortsatt påverkan på aktivitetsnivån i Kina men att det överlag inte har en större inverkan.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 98,8 miljoner kronor (-24,3). Det hänförs framförallt till en stor minskning av kortfristiga fordringar som minskade med 90 miljoner kronor genom en utbetalning av 15% av Boschlikviden.

”Under det tredje kvartalet ökade Powercell sin försäljning från 15,1 MSEK till 16,6 MSEK (+ 10%) samtidigt som bolaget fortsatte arbetet med att exekvera den nya strategin som innebär ökat fokus på applikationer inom segmenten marint, stationärt och off-road”, skriver Karin Nilsson.

Powercell, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 16,6 15,1 9,9%
Rörelseresultat -28 -16,7
Rörelseresultat, justerat -22,3 -16,6
Resultat före skatt -23,8 -9,6
Nettoresultat -23,8 -9,7
Resultat per aktie, kronor -0,45 -0,19
Kassaflöde från löpande verksamhet 98,8 -24,3