Saab rapporterar rörelseförlust i tredje kvartalet

Försvarsbolaget Saab redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.
SAAB:s vd Micael Johansson framför en bild av JAS 39 Gripen E. Foto Henrik Montgomery / TT
Omsättningen sjönk 23,4% till 6 064 miljoner kronor (7 914).

Ebitda-resultat blev -314 miljoner kronor (849).

Rörelseresultatet blev -663 miljoner kronor (518).

Justerat rörelseresultat utföll på 445 miljoner kronor (518), med en justerad rörelsemarginal på 7,3% (6,5).

Resultatet efter skatt blev -371 miljoner kronor (295).

Resultat per aktie hamnade på -2,83 kronor (2,01).

Orderingången landade på 10 152 miljoner kronor (9 383), en ökning med 8,2% mot föregående år.

Till följd av osäkerheten om omfattningen och varaktigheten av Covid-19, bedömdes i delårsrapporten för första kvartalet 2020 att tidigare prognos för helåret 2020 inte kunde konfirmeras. Bolaget gör fortsatt samma bedömning.

”Bedömningen om en hög leveranstakt i fjärde kvartalet inklusive viktiga betalningsmilstolpar gäller alltjämt, liksom bedömningen att det operationella kassaflödet för helåret 2020 kommer vara positivt, exklusive anstånd från statliga stödpaket. Saab står fast vid de långsiktiga finansiella målen avseende tillväxt och lönsamhet”, säger VD Micael Johansson.

Under perioden har bolaget tagit extra kostnader.

”Bolaget uppger att utvecklingen under den senaste tiden gör att Saab bedömer att de framtida riskerna för framför allt affärsområdet Aeronautics har ökat. Den utdragna pandemin och återhämtningen påverkar huvudsakligen underleverantörer och därmed materielförsörjningen till GripenE/F-programmen. Det får följdeffekter på utvecklingsarbete, verifiering och produktion.

Gripenprogrammen kännetecknas av långa ledtider med produktion i relativt små serier där komponenter måste certifieras ur flygvärdighetsperspektiv, vilket gör att bedömningen av den framtida ekonomiska påverkan inom Aeronautics blivit alltmer osäker.

Saab har hanterat de ökade riskerna genom att korrigera projektkalkylen, vilket har påverkat rörelseresultatet negativt med 1,1 miljarder kronor i kvartalet. Vidare är vår bedömning att risker i leverantörsledet för övriga affärsområden har ökat, men i begränsad omfattning, varför ytterligare 0,4 miljarder kronor avsätts för korrigeringar i andra projektkalkyler. Vår bedömning baseras på att effekterna av pandemin fortgår under 2021”, skriver bolaget.

Rapporten var ursprungligen planerad att släppas onsdagen 21 oktober.

Saab, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Orderingång 10 152 9 383 8,2%
Nettoomsättning 6 064 7 914 -23,4%
EBITDA -314 849
EBITDA-marginal 10,7%
Rörelseresultat -663 518
Rörelsemarginal 6,5%
Rörelseresultat, justerat 445 518 -14,1%
Rörelsemarginal, justerad 7,3% 6,5%
Nettoresultat -371 295
Resultat per aktie, kronor -2,83 2,01