Sagax ökade förvaltningsresultatet med knappt 15%

Fastighetsbolaget Sagax redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat under fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Utdelningen föreslås att höjas.
Sagax huvudkontor på Engelbrektsplan i Stockholm.
Hyresintäkterna steg till 746 miljoner kronor (663), en ökning med 12,5% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 610 miljoner kronor (536), en ökning med 13,8% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 594 miljoner kronor (518), en ökning med 14,7% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 806 miljoner kronor (1 753). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 824 miljoner kronor (775) och orealiserade värdeförändrinar på finansiella instrument med 106 miljoner kronor (146)

Resultatet efter skatt blev 1 532 miljoner kronor (1 529), en ökning med 0,2% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 4,61 kronor (4,61).

För 2021 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 2 550 miljoner kronor. Utfallet för 2020 var ett förvaltningsresultat på 2 389 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår att utdelningen per A- och B-aktie höjs till 1,65 (1,30) kronor, en höjning med 27%. Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kronor per D-aktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor.

Om den extra bolagsstämman inte röstar för inlösen av samtliga utestående preferensaktier kommer styrelsen även att föreslå en utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utdelning om 0,50 kronor. Utdelningsförslagen är i enlighet med bolagets utdelningspolicy.

Sagax, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 746 663 12,5%
Driftöverskott 610 536 13,8%
Förvaltningsresultat 594 518 14,7%
Resultat före skatt 1 806 1 753 3,0%
Nettoresultat 1 532 1 529 0,2%
Resultat per aktie, kronor 4,61 4,61 0,0%
Utdelning per aktie, kronor 1,65 1,30 26,9%