Scandi Standard rapporterar en högre justerad rörelsevinst men sämre nettoresultat än väntat

Kycklingbolaget Scandi Standard redovisar en omsättning som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Den justerade rörelsevinsten ökade under perioden. Utdelningen föreslås att höjas.
Omsättningen sjönk 1,1% till 2 393 miljoner kronor (2 420). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 458.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 204 miljoner kronor (185), med en justerad ebitda-marginal på 8,5% (7,6).

Rörelseresultatet blev 56 miljoner kronor (87). Rörelsemarginalen var 2,3% (3,6).

Justerat rörelseresultat utföll på 115 miljoner kronor (104), med en justerad rörelsemarginal på 4,8% (4,3).

Resultatet före skatt var 33 miljoner kronor (67).

Resultatet efter skatt blev 21 miljoner kronor (42), analytikerkonsensus 78.

I utdelning föreslås 2,50 kronor (0), väntat 2,35. Den föreslagna utdelningen är uppdelad på 1,25 kronor per aktie i utdelning som föreslås till årsstämman, och avsikten om att kalla till en extra bolagsstämma under andra halvåret 2021 för att föreslå en andra utdelning om 1,25 kronor per aktie.

Andra coronavågen har lett till en fortsatt betydande minskning av efterfrågan inom Restaurang och Storhushåll, samt ett ökat utbud på exportmarknaden.

”Vår exportverksamhet har dessutom utmanats av den pågående fågelinfluensan i Danmark, Sverige och Irland med tillfälliga importförbud på några av våra mest lönsamma exportmarknader i Asien. Detta har lett till lägre priser på exportmarknaden och en ökning av våra varulager”, säger vd Leif Bergvall Hansen och fortsätter.

”Som en konsekvens av detta har kvartalets resultat belastats med jämförelsestörande poster om 16 miljoner kronor relaterade till covid-19 pandemin med temporär stängning av produktionsanläggning och nedskrivning av varulager, samt 15 miljoner kronor relaterade till fågelinfluensan med nedskrivning av varulager till aktuella marknadspriser”.

Scandi Standard, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 393 2 458 -2,6% 2 420 -1,1%
EBITDA, justerat 204 185 10,3%
EBITDA-marginal, justerad 8,5% 7,6%
Rörelseresultat 56 87 -35,6%
Rörelsemarginal 2,3% 3,6%
Rörelseresultat, justerat 115 104 10,6%
Rörelsemarginal, justerad 4,8% 4,3%
Resultat före skatt 33 67 -50,7%
Nettoresultat 21 78 -73,1% 42 -50,0%
Utdelning per aktie, kronor 2,50 2,35 6,4% 0

Konsensusdata från Factset