Serneke minskar rörelseförlusten och ökar orderingången

Byggbolaget Serneke redovisar lägre intäkter kombinerat med en minskad rörelseförlust i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Orderingången ökade starkt. Styrelsen föreslår ingen utdelning.
Foto: Serneke
Intäkterna sjönk 3,9% till 2 166 miljoner kronor (2 253).

Rörelseresultatet förbättrades til -47 miljoner kronor (-97).

Resultatet före skatt var -119 miljoner kronor (-85).

Resultatet efter skatt blev -72 miljoner kronor (-63). Resultat per aktie hamnade på -3,10 kronor (-2,81).

Orderingången steg till 4 852 miljoner kronor (2 938), en ökning med 65,1% mot föregående år.

Orderstocken uppgick till 13 619 miljoner kronor (8 943) vid årsskiftet.

Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

”Med utgångspunkt i den affärsplan vi presenterade september 2020 är vi nu redo att ta bolaget in i nästa fas där förändringen av bolagets yttersta ledning också behöver ses som en naturlig del i bolagets utveckling”, kommenterar Michael Berglin, tillförordnad VD i Serneke Group i bokslutet.

”Vår omstrukturering av bolaget, kostnadseffektiviseringar och ett ofrivilligt produktionstapp i vårt största projekt Karlatornet har bidragit till rörelseresultatet för 2020 på -414 miljoner kronor. Ökade intäkter under året och en rekordstor orderbok på 13,6 miljarder kronor ger oss dock trygghet framåt”, fortsätter Michael Berglin.

”Bolagets fulla fokus ligger nu på att skapa en kontinuerligt stabil och lönsam affär genom en kombination av egenutvecklade projekt och entreprenader, det som är kärnan i vår affärsmodell. Jag känner en stor tillförsikt i att bolaget som helhet är på rätt väg”, avslutar Serneke-chefen.

Serneke, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Orderingång 4 852 2 938 65,1%
Nettoomsättning 2 166 2 253 -3,9%
Rörelseresultat -47 -97
Resultat före skatt -119 -85
Nettoresultat -72 -63
Resultat per aktie, kronor -3,10 -2,81
Utdelning per aktie, kronor 0 0