Skanska ökar resultatet mer än väntat

Byggbolaget Skanska redovisar en omsättning i linje med förväntat och ett rörelseresultat som kommer in högre än analytikerna väntat i det andra kvartalet.
Anders Danielsson, vd Skanska.

Omsättningen sjönk 0,3 % till 35 395 miljoner kronor (35 491). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 35 825.
Rörelseresultatet blev 2 338 miljoner kronor (845), väntat rörelseresultat var 1 664. Rörelsemarginalen var 6,6 % (2,4).

Resultatet före skatt var 2 300 miljoner kronor (778).

Resultatet efter skatt blev 1 940 miljoner kronor (630), analytikerkonsensus 1 633.

Resultat per aktie hamnade på 4,68 kronor (1,51).

Orderstocken i byggverksamheten uppgick vid periodens slut till 201,3 miljarder kronor, jämfört med 193,4 miljarder kronor i slutet av det första kvartalet.

”Resultatet under andra kvartalet var starkt. Byggverksamheten fortsätter att förbättras inom alla affärsenheter, Bostadsutveckling bibehåller en hög aktivitet och lönsamhetsnivå och Kommersiell fastighetsutveckling genererar starka utvecklingsvinster. Vi är väl positionerade och utnyttjar de lönsamma möjligheter som uppstår och står stadigt i tider av osäkerhet”, uppger Skanskas vd Anders Danielsson.

Vad gäller marknadsutsikterna bedöms verksamheten för husbyggande förbättras i Norge och Finland under de kommande tolv månaderna, medan marknaden för anläggningsbyggande spås bli bättre i USA.

”Sammantaget börjar marknadsosäkerheten minska och aktiviteten på våra marknader öka. Med högre aktivitet noterar vi flaskhalsar och brist på vissa material i leverantörskedjan, vilket orsakar prishöjningar och ökad prisvolatilitet. Med vår erfarenhet, robusta organisation, beprövade strategi för att stärka det kommersiella fokuset och vara mer selektiva i vår anbudsprocess är vi väl positionerade för att hantera dessa osäkerheter”, fortsätter Danielsson.

Skanska, Mkr Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 35 395 35 825 -1,2% 35 491 -0,3%
Rörelseresultat 2 338 1 664 40,5% 845 176,7%
Rörelsemarginal 6,6% 4,6% 2,4%
Resultat före skatt 2 300 778 195,6%
Nettoresultat 1 940 1 633 18,8% 630 207,9%
Resultat per aktie, kronor 4,68 1,51 209,9%

Konsensusdata från Bloomberg