Stenhus Fastigheter rapporterar ett förvaltningsresultat på 14,9 miljoner

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter rapporterar ett förvaltningsresultat på 14,9 miljoner kronor i första kvartalet 2021. Inga jämförelsesiffror anges då moderbolaget och koncernen är nybildande.
Stenhus
Foto: Liza Simonsson

Hyresintäkterna uppgick till 27,8 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 21,4 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 14,9 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 129,4 miljoner kronor. Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 114,4 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 102,7 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 0,77 kronor.

Substansvärdet, mätt som EPRA NTA, var på 11,56 kronor per aktie den 31 mars.

Stenhus Fastigheter lade den 3 mars ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier och teckningsbolaget i fastighetsbolaget Maxfastigheter. Ägare motsvarande 72,1% av aktierna och 67,8% av teckningsoptionerna i Maxfastigheter hade per den 27 april accepterat uppköpsbudet.

”Under kvartal ett har vi fortsatt att skapa goda förutsättningar genom våra förvärv, vår projektutveckling och våra långa hyreskontrakt inom ramen för vår affärsmodell. Alla förutsättningar finns för att nå våra mål och vi ser med spänning fram emot resultatet av vårt bud till Maxfastigheters aktie- och teckningsoptionsägare”, kommenterar Elias Georgiadis, VD i Stenhus Fastigheter.

Stenhus Fastigheter, Mkr Q1-2021
Hyresintäkter 27,8
Driftöverskott 21,4
Förvaltningsresultat 14,9
Resultat före skatt 129,4
Nettoresultat 102,7
Resultat per aktie, kronor 0,77
Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor 11,56