Swedish Match i linje med förväntningarna i andra kvartalet

Tobaksbolaget Swedish Match redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med marknadens förväntningar. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet.

Tobaksbolaget Swedish Match redovisar intäkter och resultat i andra kvartalet 2021 i linje med analytikernas förväntningarna. Både intäkter och resultat steg i jämförelse med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 9,0 % till 4 505 miljoner kronor (4 133). Utfallet var helt i linje med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 505 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 1 956 miljoner kronor (1 666), vilket är 1,9 % högre än det
väntade rörelseresultat på 1 920 miljoner kronor Rörelsemarginalen var 43,4 % (40,3).

Resultatet före skatt var 1 871 miljoner kronor (1 609).

Resultatet efter skatt blev 1 441 miljoner kronor (1 254), 1,1 % högre än analytikerkonsensus på 1 425 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 0,92 kronor (0,78).

Swedish Match uppvisade tvåsiffrig tillväxt för försäljning och rörelseresultat för samtliga produktsegment i lokala valutor. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 19 % för det andra kvartalet.

Bolaget rapporterar en stark volymtillväxt för ZYN nikotinportioner över hela marknaden i USA.

För 2021 förväntar sig Swedish Match fortsatt marknadstillväxt för rökfria produkter, främst drivet av den snabba tillväxten för nikotinportioner. Swedish Match förväntar sig att potentialen för nikotinportionskategorin kommer att innebära utökad konkurrens.

Under 2021 avser Swedish Match att öka investeringarna för satsningar inom marknadsföring, distribution och försäljning både på existerande och nya marknader för att aktivt delta i tillväxtmöjligheter. Fortsatta investeringar av Swedish Match för att utöka produktionskapaciteten av nikotinportioner förväntas resultera i kapitalinvesteringar under 2021 som överstiger 2020 års nivå.

Den effektiva underliggande bolagsskatten för koncernen för 2021, exklusive intressebolag, förväntas vara omkring 23 %. Swedish Match avser att fortsätta återföra medel som inte behövs inom verksamheten till aktieägarna.

Swedish Match, Mkr Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 4 505 4 505 0,0% 4 133 9,0%
Rörelseresultat 1 956 1 920 1,9% 1 666 17,4%
Rörelsemarginal 43,4% 42,6% 40,3%
Resultat före skatt 1 871 1 609 16,3%
Nettoresultat 1 441 1 425 1,1% 1 254 14,9%
Resultat per aktie, kronor 0,92 0,78 17,9%

Konsensusdata från Factset