Swedish Match rörelseresultat lägre än väntat – föreslår split 10:1

Tobaksbolaget Swedish Match redovisar intäkter i linje med förväntningarna under fjärde kvartalet 2020 medan rörelseresultatet kom in under förväntningarna. Utdelningen höjs i linje med förväntningarna. Styrelsen föreslår en split 10:1
Zyn, Swedish Match
Foto: Loren Zaitz/Swedish Match

Nettoomsättningen steg 5,2% till 4 136 miljoner kronor (3 933). Utfallet var 0,1% högre än Factset analytikerkonsensus som låg på 4 131 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 1 650 miljoner kronor (1 098), vilket är 6,3% lägre än det väntade rörelseresultatet på 1 761 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 39,9% (27,9).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 650 miljoner kronor (1 465), vilket också var 6,3% lägre än väntade 1 761 miljoner kronor, med en justerad rörelsemarginal på 39,9% (37,2).

Resultatet före skatt var 1 570 miljoner kronor (1 039), 5,9% lägre än analytikerkonsensus på 1 669 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 1 244 miljoner kronor (756), 4,0% lägre än analytikerkonsensus på 1 296 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 7,82 kronor (4,62).

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 20% till 15,00 kronor per aktie (12,50), vilket är i linje med konsensus på 15,00 kronor. Styrelsen föreslår även en 10:1 split av Swedish Match-aktien.

För 2021 förväntar sig Swedish Match fortsatt marknadstillväxt för rökfria produkter, främst drivet av den snabba tillväxten för nikotinportioner. Swedish Match förväntar sig att potentialen för nikotinportionskategorin kommer att innebära utökad konkurrens. Under 2021 avser Swedish Match att öka investeringarna för satsningar inom marknadsföring, distribution och försäljning både på existerande och nya marknader för att aktivt delta i tillväxtmöjligheter. Fortsatta investeringar av Swedish Match för att utöka produktionskapaciteten av nikotinportioner förväntas resultera i kapitalinvesteringar under 2021 som överstiger 2020 års nivå.

Trots att Swedish Match förväntar sig att covid-19-pandemin kommer att förbli ett allvarligt problem för folkhälsan under större delen av 2021 förväntar sig Swedish Match att bolagets verksamhet i stort kommer att förbli motståndskraftig gentemot betydande negativa covid-19-relaterade effekter.

Åtminstone under det första halvåret av 2021 förväntar sig Swedish Match att en betydande negativ valutaomräkningseffekt kommer att påverka jämförelsen av försäljning och vinst i relation till 2020. Den effektiva underliggande bolagsskatten för koncernen för 2021, exklusive intressebolag, förväntas vara omkring 23%. Swedish Match avser att fortsätta återföra medel som inte behövs inom verksamheten till aktieägarna.

Swedish Match, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 4 136 4 131 0,1% 3 933 5,2%
Rörelseresultat 1 650 1 761 -6,3% 1 098 50,3%
Rörelsemarginal 39,9% 42,6% 27,9%
Rörelseresultat, justerat 1 650 1 761 -6,3% 1 465 12,6%
Rörelsemarginal, justerad 39,9% 42,6% 37,2%
Resultat före skatt 1 570 1 669 -5,9% 1 039 51,1%
Nettoresultat 1 244 1 296 -4,0% 756 64,6%
Resultat per aktie, kronor 7,82 4,62 69,3%
Utdelning per aktie, kronor 15,00 15,00 0,0% 12,50 20,0%

Konsensusdata från Factset