Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

ATLE: Växthuseffekten

1999-02-24 08:00

Investmentbolaget Atle är rena drivhuset för svenskatillväxtföretag. Bolaget har både affärsnäsa och resurser att taväl hand om sina skyddslingar.

Den som har tröttnat på utflyttande och nedskärande svenskastorföretag och tycker att det svenska företagsklimatet är kargtoch fruset bör ta sig en titt i Atles stora portfölj av företag.Bland dess närmare 100 hel- och delägda företag finns exempelvisde tre företagen Digital Vision, Hörnell Elektrooptik ochStudsvik, vilkas verksamheter bygger på unik kompetens inom såvitt skilda områden som digital bildhantering, nedbländbarasvetsglas samt olika tillämpningar av kärnkrafts- ochstrålteknologi.De tre företagen, som har uppvisat en mycket stark försäljnings-och lönsamhetstillväxt under de senaste åren, är samtliga på vägtill börsen i år eller nästa år. Det bör bli en intressant resa,inte minst för Atle som har investerat drygt 200 miljoner kronori bolagen. Det är knappast orealistiskt att de synliga värdena,i form av realiserade vinster och marknadsvärdena på de aktiersom Atle väljer att ha kvar, kommer att fem- till tiofaldigasför dessa innehav.

Företag med potential

Även om en sådan värdeutveckling är osannolik för samtligainvesteringar, går det onekligen att från värderingen avkonkurrenter härleda en mycket stor potential hos företag iAtles portfölj som kabel-TV-bolaget Sweden On Line,Backupcentralen, internetaktören Calypso och det nya storabussbolag som bildades när SL Buss och Näckrosbuss slog ihopsina verksamheter i slutet av förra året. I portföljen (setabellen härintill) finns också många andra möjliga guldägg.Alla bolag som kan tyckas ha en stor potential kommer inte attslå ut i full blom. Flera bolag kommer sannolikt att stagneragenom felsatsningar eller att de blir omsprungna av konkurrentereller den tekniska utvecklingen. Det finns också exempel påmisslyckade investeringar från Atles sida. Den största floppenså här långt är satsningarna på IBM:s gamla skrivarfabrik iJärfälla, i bolaget Järfälla ICC, där Atle förlorade 168miljoner kronor när bolaget gick i konkurs. De senaste åren harförlustaffärerna emellertid varit begränsade.

Trist start

I likhet med många företag som når framgång så var inte hellerAtles början särskilt bra. Förtroendet var inte det största förde båda investmentbolagen Atle och Bure som bildades underhösten 1992. Bakgrunden till detta var ett politiskt beslut attslussa över de pengar som hade samlats i de så kalladelöntagarfonderna till riskkapitalsatsningar i mindre ochmedelstora svenska företag. Att staten genom olika institutioneroch myndigheter var en dominerande ägare gjorde heller intesaken bättre.Med debaclet med skrivarfabriken 1994 kulminerade misstroendetför Atle och uppköps- och slaktkalkylerna duggade tätt.Vändningen kom i samband med att förvärvet av den börsnoteradeverkstadskoncernen Karolin Invest blev klart under slutet av1995. Den affären ledde dels till att större delen av dengenerella börsportföljen växlades in mot helägda dotterbolag,dels att Karolin Invests båda huvudägare Helge Kaarinen ochSamme Lindmark blev största ägare i Atle genom att förvärvastatens innehav.Atle hade därmed byggt upp förutsättningarna för att kunnarealisera sin affärsidé om att skapa mervärde genom att förvärvabolag, helt eller tillsammans med andra ägare, för att sedanförädla och slutligen avyttra dem. Det senare kan ske antingengenom börsnotering eller försäljning till någon industriellköpare

Ständiga organisationsförändringar

Dagens koncernstruktur, med affärsområdena verkstad, tjänste ochhandel, miljöteknik, informationsteknologi, Mergers &Acquisitions med mera finansiellt inriktade affärer, samtDevelopment med inriktning mot minoritetsinvesteringar i mindreentreprenörsledda företag, tog sin form under 1996.Ett affärsområde, konsumentprodukter, vilket sedan bytte namntill livsmedelsprodukter, har numera avvecklats. Bakgrunden tilldetta beslut var att antalet investeringsobjekt bedömdes som förlitet medan priserna på de som var till salu ansågs för höga.Atle Development har också genomgått en större omvandling, sominneburit att alla investeringar nu görs genom det helägdaventure capital-bolaget Företagskapital, vilket Atle i flerasteg har förvärvat från de stora affärsbankerna. En annan tidigtanke som har övergivits är att sträva efter att investeringarnai de olika affärsområdena skulle vara storleksmässigtjämförbara. Nu är det i stället affärsmöjligheterna och den egnakompetensen som är avgörande.

Dominerande Karolin

Affärsområdet Atle Karolin Verkstad är idag det störstaaffärsområdet, sett till de ägda företagens omsättning ochresultat och näst störst när det gäller investerat kapital.Företagen är indelade i divisionerna materialhantering,komponenter och transmission. Utgångspunkten förförädlingsarbetet är att utifrån lönsamma och marknadsmässigtstarka företag, som bygghissföretaget Alimak, hyraulikföretagetHägglunds Drives och materialhanteringsföretaget Moving byggakoncerner som sedan kan börsnoteras. Ett exempel på en sådanutveckling är Karolin Machine Tools som med stor framgångbörsnoterades förra våren, och där Atle ligger kvar med enägarandel på 33 procent. För övriga företag är strategin merainriktad på att hitta industriella köpare, där Atle under en tideventuellt kan gå in som delägare.Det största affärsområdet när det gäller investerat kapital ärMergers & Acquisitions, där Atle har investerat drygt 1,5miljarder kronor. Ungefär 80 procent av kapitalet är egnainvesteringar medan resterande del har skett genom olikariskkapitalfonder.

Fina samarbetspartner

En viktig framgångsfaktor är att Atle tidigt började samarbetamed riskkapitalfonderna Nordic Capital, EQT och Euroventures.Dessa investeringar har givit en mycket god avkastning ochvinsterna från försäljningarna från de delägda företagen harstarkt medverkat till Atles resultatutveckling. Dessa samarbetenhar också bidragit till att bygga upp den egna kompetensen påområdet.Bland de större investeringarna märks bland annat den33-procentiga andelen i Kronans Droghandel, ett logistikföretagpå hälso- och sjukvårdsmarknaden, vilket omsätter runt niomiljarder kronor. De övriga delägarna utgörs av nordiskadotterbolag till internationella läkemedelstillverkare. Desenares produkter svarar emellertid för endast 30 procent avKronans omsättning. Strategin är här antingen en börsnoteringeller att hitta en industriell köpare inom logistikområdet. Ettvärdemässigt jämförbart företag är finska Tamro-koncernen.En annan investering gäller sängtillverkaren Hilding Anders, somär på väg att gå samman med kollegan Apax och bilda Nordensstörsta företag i branschen. Bolagen håller en hög lönsamhet ochkommer med största sannolikhet att börsnoteras.Trots sin korta historia har Atle hunnit med många investeringarinom IT-området. Atle informationsteknologis strategi har varitatt fokusera på företag som är tydligt produktorienterade, detvill säga inriktade på egen produktion av eller distribution avprogramvara, hårdvara eller tydligt paketerbara tjänster.Företaget har undvikit att investera i generella IT-konsulter.Bland innehaven märks Sweden On Line, vilket är Sveriges fjärdestörsta kabel-TV-operatör. Bolaget har redan i dag en godlönsamhet, om än en bra bit kvar till konkurrenten Stjärn-TV:snivåer, och potentialen är stor inte minst inom data- ochtelekomområdet.Ett annat värdefullt företag är Digital Vision, vilket sannoliktkommer att börsnoteras i år. Digital Vision är verksamt inomdigital bildhantering, där dess produkter är unika ochvärldsledande. Bolaget har uppvisat en kontinuerligt starktillväxt under sin drygt tioåriga existens samtidigt somlönsamheten varit god.

Nysatsande stordatorföretag

Det gamla stordatorföretaget Backupcentralen är inne i enintressant omvandlingsfas, där det erbjuder säkerhetstjänsterframför allt riktade mot användare av AS 400- och NT-servrar.Bolaget uppvisar en god lönsamhet och har storatillväxtmöjligheter inom i första hand Norden, som det ser somsin hemmamarknad. En intressant värderingsjämförelse är detbrittiska företaget Guardian, som omsättningsmässigt är ungefärdubbelt så stort och har ett marknadsvärde på motsvarande tremiljarder kronor.Atle miljöteknik är, sett till det investerade kapitalet, ett avde minsta affärsområdena, men innehåller ett av de bolag som harden största värdeökningspotentialen, Studsvik.Med utgångspunkt i sin kompetens inom radioaktiv strålteknikbedriver Studsvik en mycket bred verksamhet. Det gällerexempelvis omhändertagande av radioaktivt avfall, miljösanering,utveckling av analys- och driftoptimeringsprogram förkärnkraftsindustrin, medicinsk teknik och materialtestning.Tillväxtmöjligheterna är stora inom de flesta verksamhetsfält,där Studsvik kan erbjuda unika produkter och tjänster.Utsikterna ser ljusa ut. Omsättningen beräknas sprängamiljardvallen i år och bolagets VD förutser att bolaget börkunna hålla en tillväxttakt på minst 25-30 procent framöver.

De övriga miljöföretagen i portföljen har längre kvar till enrimlig lönsamhet. Problemet med investeringar imiljöteknikföretag är att bolagen är beroende av offentligupphandling och politiska beslut, vilket ökar verksamhetsrisken.Inom affärsområdet Atle tjänste & handel finns också fleraföretag med en stor potential. Det gäller exempelvis det nyabussföretaget som bildades när Näckrosbuss och SL-Buss slog ihopsina verksamheter. Det nya bussbolaget kommer att omsätta cirkatvå miljarder kronor och resultatnivån beräknas ligga runt 100miljoner kronor. Ambitionen är att växa genom förvärv av framförallt kommunala bussföretag i Norden.Atle Developments verksamhet bedrivs genom det helägdadotterbolaget Företagskapital. Alla nya investeringar ska görasgenom den nystartade kompanjonsfonden, där Atle äger 50 procentoch institutionella investerare - som 5:e AP-fonden, Den DanskeBank med flera - resterande del. Företagskapital tar en avgiftpå tre procent av investerat kapital för att det harledningsansvaret, samt erhåller en success fee på 20 procent avvinsten vid försäljningar av innehaven.

Många fina affärer

En genomgång av gjorda investeringar och försäljningar visar attAtle har gjort många fina affärer. Avgörande för den framtidautvecklingen är dock att företaget kan fortsätta att hitta braaffärsobjekt till rimliga priser.Konkurrensen har ju ökat även inom Atles område. På börsen finnskonkurrenter som Traction och Affärsstrategerna. Dessutom avserInvestor att satsa mer på tillväxtbolag, liksom Ratos, där dennye VD:n Arne Karlsson, som tidigare var chef för Atles Mergers& Acquisitions, har lagt om kursen mot investeringar i onoteradebolag.Atles stora fördel är att det kom in i ett tidigt skede. Atlehar förutom en kapitalmässig tyngd, med ett investeringsutrymmepå runt tre miljarder kronor om man räknar in den börsnoteradeportföljen, en väl utbyggd investerarorganisation med etttjugotal investment managers, exklusive de som man samarbetarmed hos Nordic Capital, Euroventures och EQT.Atles affärsidé är heller inte helt ny. WallenbergkontrolleradeIncentive och gamla Hexagon är några exempel på företag, vilkasstrategi gick ut på att få mindre och medelstora företag attväxa, för att sedan börsnotera eller sälja företagen vidare.Problemen för Incentive och Hexagon var att de inte lyckades medsin strategi utan utvecklades till konglomerat när de blevsittande med en disparat grupp företag. Hexagon köptes sedan uppoch bolaget slaktades, även om ett nytt Hexagon senare har dyktupp på börsen. Incentive har under de senaste åren i rask taktsålt av sina bolag efter uppköpet av Gambro, vars namn det nuockså har tagit.

Det finns naturligtvis en risk att Atle utvecklas på samma sättsom Hexagon och Incentive. Det är tankeväckande att Atle hargjort en handfull relativt stora förvärv av gamlaIncentivebolag, exempelvis verkstadsföretagen Benzlers,Divinycell, Hägglund Drives och Moving.Förutsättningarna för att sälja bolag är emellertid mycketbättre i dag, då kapitalmarknaden fungerar så mycket effektivareän för bara tio år sedan. Atle har också visat att det är berettatt ta en förlust och gå ur bolag om det inte har något atttillföra. En viktig faktor som bidrar till att Atle lättaresläpper ifrån sig bolag än sina föregångare är statusen sominvestmentbolag, vilket gör att det slipper betala reavinstskattnär det säljer företag.

Plantorna i Atles drivhus

Affärsområde/ Kapital- Investering1) Värdeintervall 2)bolag andel % mkr mkrAtle Karolin VerkstadHägglund Drives 100 368 300-400Alimak 100 311 300-400Nordwin 100 185 200-250Benzlers 100 168 100-180Trima 100 156 100-200Zeteco 23,4 68 117KMT 33 46 184Pressmaster Tool 100 25 20-30Moving 100 19 150-300Övriga bolag - 29 10-50Delsumma - 1375 1631-2111Atle InformationsteknologiMartinsson Grupp 45 141 138Sweden On Line 100 91 300-450Digital Vision 55 39 250-300Dafix Data 55 20 15-50Backupcentralen 75 27 100-300IGP 100 19 20-30Övriga bolag - 9 70-80Delsumma - 346 893-1348Atle MiljöteknikStudsvik 63 148 1300-1800Centralsug 100 57 40-60Bala 92 28 10-35Delsumma - 233 1350-1895Atle Tjänste & HandelNybuss 3) 25 63 300-600HDF Paulsson 100 106 120-200Näsström 100 81 100-150Gadelius 100 32 200-300Alentec 100 23 10-20Delsumma - 305 730-1270Atle Mergers & AcquisitionsNordisk Renting 35 318 300-400Kronans Droghandel 33 300 350-450Bulten 26 274 224Hilding Anders 36 142 200-250HL Display 29 106 378Mölnlycke Healthcare 11 73 70-100Moelven 6 53 40Lysekils Havsdeli 100 46 50-70Divinycell 60 39 30-60AP&T 46 29 40-50Duni 2 28 25-35Elmo Calf 18 26 30-40Hörnell Elektrooptik 30 18 100-150Övriga bolag - 219 200-500Delsumma - 1671 2037-2727Atle DevelopmentHardford & Schtoff 38 50 50Eletta 20 15 60-80Micronic Laser 2 14 15-20Asta Carotene 6 10 10Plocmatic 30 10 20-40System 3R 22,5 8 100-150Övriga bolag - 61 20-120Delsumma - 168 275-470Atles portfölj - 4098 6916-9549Noter:

1) Avser bokfört värde i moderbolaget2) Affärsvärldens bedömningar3) Tidigare Näckrosbuss

Atle

Verksamhet: Investmentbolag som investerar i onoterade bolag.Affärområden med helägda dotterbolag inom verkstadsindustri,informationsteknologi, miljöteknik, tjänste och handel samtfinansiella minoritetsinvesteringar.

Styrelseordförande Håkan Frisinger

Koncernchef Lars Gårdö

Börsvärde 6,1 miljarder kronor

Antal anställda 7348

Ägare, %

Merita-Nordbanken 10,35:e AP-fonden 10,0Familjen Lindmark 8,4Familjen Karinen 8,3Handelsbanken 8,1Länsförsäkringar Wasa Liv 4,1Källa: Affärsvärldens Aktiemarknadsbevakning, AMB

9 månAtle, mkr 1996 1997 1998Omsättning 5882 7616 6656Exitresultat 246 397 564Rörelseresultat 472 641 871Finansnetto 161 142 -21Resultat e finans 633 783 871Vinst/aktie, kr 11,9 6,5 2,75Utdelning, kr 3,75 4,5 -Eget kapital 3550 3934 4357Aktien: Köp - Bra placering i tillväxt

För den som vill exponera sig mot onoterade expansiva mindre ochmedelstora svenska företag är Atle en god placering. Iförhållande till relativt försiktigt beräknade marknadsvärden påAtles investeringar handlas bolaget med en rabatt på mellan 15och 55 procent. Den nedre delen av intervallet är då klartförsiktigt beräknad, medan den övre delen ligger i linje medflera analysfirmors beräkningar.De förestående börsnoteringarna av bolag som Studsvik ochDigital Vision samt några planerade bolagsförsäljningar kommeratt mer påtagligt visa Atles värden.

Svåröverskådligt - men bra

Atle är ett både svåröverskådligt och svårvärderat företag. Enförsiktig värdering visar dock att aktien har mycket mer att ge.Det finns få bolag som har fått så många köprekommendationer somAtle, ändå har kursen vägrat att ta riktig fart. Visserligenhandlas inte aktien till någon rabatt i förhållande till densynliga substansen, vilken beräknas som det bokförda egnakapitalet plus övervärdena i börsportföljen. Men rabatten iförhållande till ett försiktigt räknat marknadsvärde på deonoterade innehaven är mycket stor.Att portföljen är stor och svårgenomtränglig skapar naturligvisen viss osäkerhet.

Ont om problem

Det är emellertid svårt att hitta några rötägg. Visst finns detmånga företag som redovisar förluster, men investeringarna idessa är sammantaget klart begränsade.Nedvärderingen under hösten kan kanske förklaras avinvesteringarnas slagsida mot verkstadsindustrin. Värdemässigtutgör denna emellertid en något mindre del av portföljen, varförkursutvecklingen inte är motiverad. Resultatutvecklingen ikoncernen har också varit stark under året, vilket med störstasannolikhet kommer att visas av bokslutet som presenteras påfredag. Att hantera informationsproblematiken är mycket viktigt för ettföretag som Atle, där det gäller att hitta en bra avvägning påvilken detaljnivå som man vill släppa ifrån sig information.Koncernredovisningens omsättning och resultat ger inte så mycketvägledning för värderingen av Atle, inte minst beroende på atten betydande del av investeringarna utgörs av minoritetsandelar.När bolaget bryter ner resultatet på affärsområdesnivåinkluderas exitvinsterna (vinsterna på försäljning av företag) irörelseresultatet. En motivering till detta är att dessa vinsterskall ses som en naturlig del av resultatet och inte någotextraordinärt. Tyvärr leder det bara till osäkerhet omutvecklingen. Beroende på att bolagens verksamheter, liksomvärderingsparametrarna, är så olika finns det ett behov avsammanfattad löpande information om de individuella bolagensutveckling. Utvecklingen för omsättningen och resultatet är dådet viktigaste.

Klädsamt låg VD-profil

En annan viktig faktor för värderingen av Atle är att marknadenhar förtroende för ledningen. Atles VD Lars Gårdö håller enklädsamt låg profil, men har inte ännu gjort sig något namn ivärdeskaparbranschen som Herr Jan Stenbeck och Greve Gustaf Douglas.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom