Avanza om rapporten - pekar på Fingerprint-effekt

2017-04-20 09:53 Direkt Affärsvärlden
Avanzas vd Johan Prom. Foto: Avanza

Nätmäklaren Avanza hade något lägre intäkter från kurtage i årets första kvartal, jämfört med motsvarande kvartal i fjol då handeln var särskilt hög i framför allt Fingerprint Cards. Det skriver Avanzas vd Johan Prom i delårsrapporten.

Kurtageintäkterna uppgick liksom under det fjärde kvartalet 2016 till 122 miljoner kronor i det första kvartalet (125), mot SME-förväntan om 124 miljoner kronor.

"Börsläget var gynnsamt och SIX Return Index steg med 6 procent. Detta gav fortsatt goda kurtageintäkter, i linje med föregående kvartal", framhåller Johan Prom även med tillägg att antalet kurtagekunder och notor var rekordhögt.

"Trenden med mindre storlek på affärerna fortsätter dock, vilket betyder lägre intäkt per affär. Detta är delvis ett resultat av omvärldsfaktorer och en föryngrad kundbas", skriver han.

Bolaget skriver i utsiktskommentarerna att det inte ser någon återgång till den forna intäktsnivån per sparkrona givet nuvarande sparbeteende och konkurrenssituation. Konkurrenskraft och lönsamhet kommer därför att behöva säkerställas genom kostnadseffektivitet och innovativ produktutveckling, heter det vidare från Avanza.

"Under kvartalet såg vi priskonkurrensen intensifieras. Fler har nu insett att priset måste stå i relation till värdet på tjänsten. Skillnaden i pris ligger nu på sådana nivåer att kvaliteten på tjänsten, användarvänliga verktyg, beslutsstöd och kundservice är väl så viktigt", skriver Johan Prom.

Storbanken Nordea meddelade i mars att den ska utmana nätmäklarna med ett lågpriskurtageerbjudande.

Något högre fondprovisioner än väntat kompenserade för de lite lägre kurtageintäkterna än SME-förväntan i det första kvartalet.

"Ökat fondsparande stärkte fondprovisionerna jämfört med första kvartalet 2016. Detta bidrog även till ökade valutaintäkter, vilka också påverkades positivt av det stigande intresset för utländska aktier", skriver Johan Prom.

Räntenettot var däremot något lägre än SME-konsensus. Det "påverkas fortsatt av den negativa räntan, men också av höjd resolutionsavgift och insättargaranti. Däremot var riskaptiten god bland kunder samtidigt som vårt befintliga bolåneerbjudande attraherar allt fler", skriver vd:n.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom