Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bergvik Skog delas upp mellan ägare

2017-11-27 08:16
Foto: All over press

Stora Enso och övriga ägare till Bergvik Skog AB, som äger ungefär 2,3 miljoner hektar mark i Sverige och 0,1 miljoner hektar i Lettland, är överens om att inleda omstruktureringsdiskussioner av bolaget.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den planerade omstruktureringen avses leda till att Stora Ensos ägande av 49,3 procent i Bergvik Skog omvandlas till ett direkt ägande av 70 procent av värdet på skogstillgångarna i Bergvik Väst, som äger ungefär 83 procent av skogstillgångarna i Bergvik Skog. Vidare väntas ungefär 15 procent av Bergvik Väst ägas direkt av Wallenbergstiftelsebolaget FAM, och ungefär 15 procent ägas direkt av ett konsortium av mindre aktieägare.

Billerud Korsnäs avser förvärva Bergvik Öst, som äger återstoden av skogstillgångarna i Bergvik Skog.

Transaktionen skulle för Stora Ensos del resultera i en kassaeffekt på 250-300 miljoner euro. Bolagets kortfristiga skulder skulle öka med ungefär 800 miljoner euro. Måttet nettoskuld/operativt ebitda skulle öka med ungefär 0,6. Vid slutet av tredje kvartalet 2017 var samma mått 1,8.

Sysselsatt kapital skulle öka med ungefär 1 miljard euro, medförande en minskning av avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) med cirka en procentenhet.

Bergvik Väst äger ungefär 1,9 miljoner hektar skog varav ungefär 1,6 miljoner hektar är produktiv skogsmark. I Bergvik Västs balansräkning uppgår värdet på anläggningstillgångarna till cirka 4 miljarder euro.

"Avtalet om virkesförsörjning med Bergvik Skog som tecknades för 15 år sedan upphör att gälla nästa år. Vi har tillsammans med övriga delägare haft en framgångsrik resa som nu nått sitt slut. Den planerade transaktionen är ett naturligt steg för oss eftersom vi tror mycket på bioekonomin och vill säkra konkurrenskraftig råvaruförsörjning på lång sikt. Vi kommer att söka stöd från de aktieägare som äger de återstående 2 procenten, samt andra berörda parter", säger Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström i pressmeddelandet.

Förutom Stora Enso, FAM och Billerud Korsnäs ägs Bergvik Skog av Länsförsäkringar, Kåpan Pension, Tredje AP-fonden, Persson Invest, Karl Hedin AB och Tham Invest.

Bolaget bildades 2004 för att förvärva Stora Ensos och Korsnäs skogstillgångar i Sverige. Syftet var, enligt lantbrukstidningen ATL:s rapportering då, att locka pensionskapital till skogen och realisera skogsvärdet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom