Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bolidens vinst högre än väntat

2019-02-13 07:58
Foto: REUTERS/Ints Kalnins/TT

Gruvbolaget Boliden redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet före omvärdering av lager var högre än väntat. 

Omsättningen uppgick till 12 543 miljoner kronor (13 619), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 12 635.

Rörelseresultatet, exklusive omvärdering av lager, blev 2 001 miljoner kronor (2 912), väntat var 1 783 miljoner.

Försämringen jämfört med ifjol, förklaras av lägre metallpriser samt lägre halter i Aitik, Kevitsa och Tara. Gruvproduktionen ökade i främst Aitik, men minskade något i Tara och Kevitsa, skriver bolaget. Jämfört med föregående kvartal var rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager i stort sett oförändrat.Högre metallpriser än under tredje kvartalet och frånvaron av planerade underhållsstopp i Smältverk kompenserade säsongsmässigt högre kostnader.

Rörelseresultatet blev 2 093 miljoner kronor (3 091), väntat rörelseresultat var 1 826. Rörelsemarginalen var 16,7 procent (22,7). 

Resultatet före skatt var 2 040 miljoner kronor (3 030), analytikerkonsensus 1 792. 

Resultatet efter skatt blev 1 866 miljoner kronor (2 248), analytikerkonsensus 1 368. 

Resultat per aktie hamnade på 6,82 kronor (8,22).

Fritt kassaflöde var 1 721 miljoner (2 382).

Boliden lämnar 13 kronor i total utdelning bestående av ordinarie utdelning med 8,75 kronor (8,25) och extra utdelning (inlösen) 4,25 kronor (5,75). Väntat var 14,8 kronor enligt Factset medianprognos. Genomsnittlig väntevärde var 15,33 kronor.

Malmproduktionen i Aitik uppgick till 10,0 miljoner ton (10,1). Under föregående kvartal var produktionen 10,8 miljoner ton. Kopparhalten var 0,27 procent (0,32), mot 0,25 procent i föregående kvartal.

Kvartalets investeringar uppgick till 2 013 miljoner kronor (1 867) och bedöms för helåret 2019 uppgå till knappt 8 miljarder kronor varav underhållsinvesteringar utgör drygt 4 miljarder kronor. Till 2019 års investeringar hör en ny lakningsanläggning i Rönnskär, expansion i Kevitsa, expansion av smältverket i Harjavalta och kopparraffinaderiet i Porisamt nya gruvtruckar i Kevitsa och Aitik.

Vidare preciserar bolaget målet för kapitalstruktur i en högkonjunktur:

"Efterbehandlingsskulden har de senaste åren blivit en allt viktigare del av Bolidens balansräkning. Netto uppgick den vid årsskiftet till 1 757 miljoner kronor (1 657). Den ingår dock inte i begreppet nettoskuld som endast innefattar finansiella skulder och tillgångar. Med tanke på efterbehandlingsskuldens storlek har styrelsen beslutat att inkludera denna i målet för kapitalstrukturen innebärande att summan av nettoskuld och nettoefterbehandlingsskuld ska uppgå till cirka 20 procent av eget kapital i en högkonjunktur".

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom