Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Calmfors: Viktigt att kollektivavtal uppskattas av företag

2018-02-13 11:05
Lars Calmfors

Den fackliga organisationsgraden har sjunkit i Sverige och kollektivavtalssystemet bärs i allt högre grad upp av arbetsgivarna. För avtalssystemets fortlevnad blir det därmed allt viktigare hur arbetsgivarna uppfattar kollektivavtalen.

Det sade Arbetsmarknadsekonomiska rådets (AER) ordförande Lars Calmfors vid en pressträff på tisdagen, där han presenterade rådets nya rapport om kollektivavtal.

Företagen är generellt positiva till kollektivavtal, men mindre företag är mer skeptiska och byggbranschen sticker ut som den bransch där företagen är mest negativt inställda. Vidare är företag med sifferlösa avtal klart mer positivt inställda till kollektivavtal.

"Det ser ut som om kollektivavtalen, något paradoxalt, i allt högre grad upprätthålls av arbetsgivarna. Som vi ser det innebär det att det blir allt viktigare att kollektivavtal uppfattas som attraktiva av arbetsgivarna för att de på lång sikt ska vilja ha den rollen", sade Lars Calmfors.

Företagen som har kollektivavtal verkar uppskatta dem, men främst för att det ger dem ett bra anseende och goda relationer till de anställda.

"Detta beror nog på de sociala normer vi har och innebär en risk eftersom sociala normer kan ändras. Det är kanske långsiktigt ett lite osäkert fundament för kollektivavtalen. Tycker man att det är viktigt att bevara kollektivavtalssystemet, och det gör vi, kan det vara viktigt att göra dem mer attraktiva för arbetsgivarna", sade Lars Calmfors.

Detta kan enligt AER göras genom fler sifferlösa avtal också i privat sektor, eftersom företag uppskattar dem och den främsta nackdelen företag ser med kollektivavtal är att de gör det svårt att anpassa löneläget efter hur bra det går för företaget.

Ett annat förslag är att skapa en möjlighet till enklare och mindre omfattande kollektivavtal för mindre företag och utländska koncerner (kollektivavtal "light"). Ytterligare ett förslag är att det ska vara möjligt för företag att i större utsträckning välja kompensationspaket inom en given kostnadsram, exempelvis byta mer semester mot lägre lön.

Lars Calmfors påpekade att det finns målkonflikter och att rådet inte tar ställning till om kollektivavtalen borde förändras. De vill dock varna för att nuvarande system inte kan tas för givet om den fackliga organisationsgraden fortsätter att sjunka.

I Sverige täcks ungefär 90 procent av de anställda av kollektivavtal. Den fackliga organisationsgraden har fallit ganska dramatiskt, från 85 procent 1993 till 69 procent 2016. Det har däremot inte skett någon motsvarande nedgång i organisationsgraden på arbetsgivarsidan, utan den har tvärtom stigit något.

AER noterar i rapporten att tjänstemän i dag är fackligt organiserade i högre grad än arbetare och det är främst bland utrikes födda som organisationsgraden har sjunkit.

Vad gäller den minskade fackliga organisationsgraden förklaras den till endast till liten del av strukturella förändringar, som att privata tjänstenäringar (med lägre organisationsgrad) ökat i betydelse på arbetsmarknaden.

Lars Calmfors sade att alliansregeringens reformer, bland annat högre a-kasseavgifter, efter 2006 däremot verkar ha påverkat organisationsgraden. Dessutom finns en allmän värderingsförskjutning i samhället, mot mer individualism, som kan ha minskat intresset för att vara med i facket. Det syns också en generell minskning av den fackliga organisationsgraden internationellt.

I Tyskland har den kollektivavtalens täckningsgrad sjunkit med nästan 30 procentenheter på 30 år och den fackliga organisationsgraden är nu väl under 20 procent. Enligt Lars Calmfors kan den fackliga organisationsgraden i Tyskland ha blivit så låg att facken inte kunnat upprätthålla kollektivavtalstäckningen.

"Utvecklingen i Tyskland är en tankeställare. Det är inte självklart att ett väl inkört kollektivtalsystem kommer att bestå", sade han.

AER har genomfört en enkätundersökning bland företag som visar att företagen generellt har en positiv syn på kollektivavtalen. Runt 60 procent av företagen skulle fortsätta vilja ha kollektivavtal även om fackens möjligheter att genom stridsåtgärder driva igenom dem skulle minska. Det finns dock en skillnad där större företag är mer positiva till kollektivavtalen än mindre företag.

"Det speglar att avtalen är bättre avpassade till stora än små företag", sade Lars Calmfors.

Företag med kollektivavtal uppskattar i första hand att det ger dem ett bra anseende, att de får ett färdigt paket för löner och anställningsvillkor samt att det förbättrar relationen med de anställda. Det företagen tycker är sämst med kollektivavtalen är att det är svårt att anpassa lönerna efter hur det går för företaget.

Bland branscher sticker företag i byggbranschen ut som dem som är mest negativt inställda till kollektivavtal.

"Där upplever företagen kollektivavtalen som problematiska på ett sätt som man inte gör i andra sektorer", sade Lars Calmfors.

Vidare visar undersökningen att företag med sifferlösa avtal är mer positivt inställda till kollektivavtal och att företag med kollektivavtal påverkas mer av märket på arbetsmarknaden.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom