Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

De toppar tillväxtligan

2010-05-19 08:06

Årets lista presenterar 68 företag i Sverige som vuxit med minst ett genomsnitt på 25% varje år de senaste 6 åren. Trots lågkonjunktur kan vi presentera en lista på Sveriges Snabbväxare som uppfyller Tillväxtlistans hårda krav och som fortsätter att växa med lönsamhet trots motvind. "Tappet" av företag pga lågkonjunkturen blev inte så hårt som vi befarat, från 90 företag 2009 till 68 på årets lista.

Kriterier för listan:

Uthållig tillväxt

•Företaget ska ha funnits i minst sju år.

•Den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten över sex år måste vara minst 25 procent.

Stabil tillväxt

•Företaget ska ha varit lönsamt de två senaste åren, och minst fyra av de sju senaste åren.

•Omsättningstillväxten ska överstiga 20 procent minst ett av de två senaste åren, och fler än tre av de sju tillväxtåren.

Företag med substans

•Innevarande år ska man ha en redovisad omsättning på minst 60 miljoner kronor och det genomsnittliga antalet anställda ska vara över 60 personer.

På egna ben

•Kärnan i affärsverksamheten ska vara i Sverige. Utlandsägda företag ska från början varit svenska som sedan blivit köpta av en utländsk ägare.

•Företaget får inte vara beroende av en kund eller av tillhörande koncernmoder/syskon. Försäljningen till en och samma kund (inkl koncernintern debitering) får inte överstiga 50 procent.

Fakta om listan:

Tillväxtlistan ska lyfta fram de företag som växer snabbt och länge, dvs de som verkligen är framgångsrika, som skapar jobb och som bidrar till näringslivets förnyelse. Tillväxtlistan fungerar som en grund för att visa vilka tillväxtföretagen är, hur de arbetar och var de finns. Genom att göra detta vill vi bidra till att rätt frågor uppmärksammas i media, politik och debatt. Det är vår förhoppning att därmed just de krafter som i företagen skapar verkligt uthållig tillväxt ska få en bättre miljö.

Tillväxtlistans kriterier är utformade efter Ahrens Rapid Growths mångåriga erfarenhet av tillväxtföretag. Listan är ett sätt för oss att förmedla dessa erfarenheter på ett överskådligt sätt till andra.

Bakom framtagandet av Tillväxtlistan ligger inte någon bedömning av företagens tillväxtpotential. Listan är en ögonblicksbild baserad på historisk information från 2003-2009. Kriterierna är utformade så att det inte finns utrymme för subjektiva bedömningar.

Så görs listan

De nominerade företagen är resultatet av en databassökning som görs med hjälp av ett affärssystem som bygger på information från Bolagsverket och Statistiska Centralbyrån.

Resultatet av sökningen måste sorteras och analyseras manuellt. Analysering av nya bolag som tillkommit genom databassökningar och kompletterande uppgifter till de bolag vi har i databasen sen tidigare år. Den information som inte finns tillgänglig i årsredovisningar och hemsidor är bland annat uppgifter om förvärv, ägarförhållanden och kundberoende. Dessa uppgifter måste insamlas med hjälp av en enkät. Innan enkäten skickas ut måste dock bolag som ingår i en och samma koncern rensas bort så långt det går.

Därefter skickas en enkät ut till alla de ”nominerade” företagen. För att företagen ska vara med i kvalificeringen till listan måste de inkomma med en ifylld enkät.

När enkät från företaget inkommit, utförs följande (i enlighet med kriterierna här ovan):
Omräkning av eventuella omlagda räkenskapsår till tolvmånadersperioder.

Uträkning av genomsnittstillväxttakten senaste 7 åren

Bedömning av företagets lönsamhet

Bedömning av företagets storlek (omsättning och antal anställda)

Bedömning av enkundsberoende

Bedömning av eventuella utländska moderbolags inflytande över företagets geografiska expansion.

Bedömning av olika bolagssammansättningar och enhetligheten i affären; konglomerat eller koncern?

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom