Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Direktörer: Folkhemmets söner har tagit över

1998-03-04 08:00

Dagens svenska företagsledare är sprungna ur folkhemmet. Detvisar en jämförelse som Affärsvärlden gjort mellan dagens ledarei storföretagen och de som styrde näringslivet för trettio årsedan.

Revolutionsåret 1968 var det överklassens söner som styrde översvenskt näringsliv. Det var Pehr G Gyllenhammar, ErlandWaldenström och Gunnar Ericsson. En tredjedel av alla toppledarehade sin fars tidigare jobb, och 80 procent av landetsföretagsledare hade vad som kan kallas en borgerlig bakgrund.Bortsett från A:son-Johnson fanns det få ledare i näringslivetmed namn som slutade på son. Endast var åttonde hade ett sådantnamn ur folkdjupet.

Av dagens VD:ar bär varannan ett son-namn, och toppchefer medborgerlig bakgrund har blivit en minoritet. Dagens verkställandedirektörer heter Helgesson, Augustsson, Gustafsson, Johansson,Mårtensson och Svensson och är sprungna ur folkhemmet. Deillustrerar vilka omstöpande krafter den svenska industrialismenoch det svenska samhällsbygget har varit.

Att bara två VD:ar i vår tid har efterträtt sina fäder på jobbet,och att dessa heter Persson (Stefan) och Olsson (Dan Sten),illustrerar samma process. Ingen av deras fäder räknades tillgräddan i samhället för tre decennier sedan. 1960-talets Sverigeutmärkte sig inte på något sätt. Även i andra länder fick mansöka de högsta cheferna inom en snäv krets. I en tyskundersökning talade man om att ingen samhällsklass utom möjligenkatolska präster har en så smal rekryteringsbas somföretagsledare.

GENERALISTERTill bilden av den här tiden hör att ledaren sågs som engeneralist som skulle ta hand om de stora strategiska frågornaoch spana långt in i framtiden medan han överlät självadetaljfrågorna till andra. Goda generalister kunde rekryterasfrån nästan vilken bakgrund eller utbildning som helst. En radföre detta statliga ämbetsmän och ambassadörer, exempel SCA:sEije Mossberg och Atlas Copcos Kurt-Allan Belfrage, fickdirektörsjobb efter kort praktik i näringslivet. Eftersom allachefsämnen fanns i en liten krets, kunde alla påläggskalvarobserveras av sådana rekryterare som Marcus Wallenberg påStockholms Enskilda Bank och Ernfrid Browaldh på Handelsbanken.Det var nog mest tillfälligheter att inte Dag Hammarskjöld blevGrängeschef eller att Olof Palme inte tackade ja till någottidigt topperbjudande från näringslivet.

Att en av fem företagsledare på den här tiden var jurist hördeockså samman med denna administrativt och intellektuelltorienterade syn på företagande.

Traditionellt var tekniker från Kungliga Högskolan i Stockholmde mest eftersökta ledarna. Men de båda handelshögskolornaselever blev allt mer efterfrågade, först inom handel och finans,men senare allt mer även i industrin.

När industriföretagen divisionaliserades blev civilekonomskaallt mer språket på direktionsnivån, även om ledare som CurtNicolin och Curt Mileikowsky fortsatte att prataproduktionsprocesser och teknik. Incentives Sten Gustafsson ochTändsticksbolagets Rolf Deinoff tillhörde de nya civilekonomernasom köpte företag och gjorde affärer. Att det fanns relativtmånga långvägare i företagsledningarna - sådana som EriksbergsSven Häggqvist och Sandvikens Wilhelm Haglund - berodde på attså få av begåvningarna hade tillträde till den högreutbildningen.

1968 var inte bara året när företagsledarnas egna barn hängdeChe Guevaraaffischer i studentlyan och ockuperade kårhuset iStockholm. Det var också den tid när universiteten ochhögskolorna invaderades av ungdomar från de så kallade lägresocialgrupperna. Detta var ju delvis själva orsaken till attöverklassbarnen blev så radikala och så oroade över sinljusnande framtid. När studiebegåvade ynglingar med dåligtbordskick trängde sig på, blev det färre framtidsjobb kvar iprivata näringslivet. Själva hade nykomlingarna kanske inteambition att bli mer än ingenjör på någon verkstad. Men aptitenväxte när de kommit in på arbetsplatserna. Sakta och säkertjobbade de sig upp i hierarkierna.

Att det är den fruktade framtiden som nu är här, ser den somstuderar direktörernas torra meritförteckningar. Det är nämligenen avsevärd skillnad mellan de toppdirektörer som 1968 uppbarganska modesta officerslöner och dagens välbetaldafallskärmsjägare. Dagens VD är en helt ny sort.

Studentorons 1968 var en genomsnittlig svensk topp-VD i slutetav femtioåren och hade redan suttit på jobbet i drygt tio år.Med all sannolikhet skulle han pensioneras på sin post.

Arbetstryggheten var avsevärd, eftersom inget företag underefterkrigstiden - utom Uddevallavarvet - hade kraschat. Och detfanns inte några kritiska finansanalytiker som irriterade. Såkom 1970- och 1980-talens kriser. Företagsledarjobbet blev allthårdare. Det räckte inte med att administrera, räkna ochproducera. Ledarna måste också förstå affärer och marknadsföring.Omvärlden krävde snabbare reaktioner. Dagens främstaföretagsledare är 3-4 år yngre än då, och de kan inte räkna medatt sitta till pensionen, eftersom genomsnittslängden för ett VD--jobb har krympt till fem år. Det vill antingen till ett nyttchefsjobb på samma nivå eller en ekonomisk buffert för att liveti det fria inte skall te sig outhärdligt. I den månföretagsledare inte byter vidare som Leif Johansson och MichaelTreschow kunnat göra, finns det alltså nu plats för avsevärtfler ledare i varje generation. Det sena 1990-talets direktörerskiljer sig i många andra avseenden från tidigare generationer.Glöm inte att de äldsta i gruppen, en tredjedel ungefär, var medom Elvis Presley och ungdomsrevolten på 1950-talet. Alla utommöjligen Ericssons Lars Ramqvist och Sandviks Clas Åke Hedströmbörjade använda jeans som tonåringar.

INGA STUDENTREVOLTÖRERMellangruppen åldersmässigt - med sådana företrädare somarbetarsönerna Håkan Mogren och Roger Holtback - var med om bådeBeatles och studentrevolten, men troligen var de mindre tända pådet senare. Eleverna på de Tekniska Högskolorna ochHandelshögskolorna tillhörde ju inte revolutionens stormtrupperprecis. Den yngsta tredjedelen - däribland Handelsbankens ArneMårtensson och Trelleborgs Kjell Nilsson - fick bytaräknestickan mot elektronikräknare redan på högskolan ellerförsta jobbet. Men det är bara två av dem - SKF:s PeterAugustsson och Föreningssparbankens Reinhold Geijer - somrepresenterar 1980-talets yuppiegeneration. Yuppisarna satsadehårt på karriär, men fortfarande sitter alltså babyboomers ivägen för dem. Detta kommer att ändra sig i grunden de närmastefem åren.

Med alla mått mätt är det en välutbildad och erfaren grupp, somnu har makten. Ingen släpps till toppen numera utan gedigengrundutbildning och lång krävande karriär. Under dennatidsödande projektledarträning hinner skillnaderna mellan olikabakgrunder suddas ut. Söner till företagsledare - sådana somSCA:s Sverker Martin-Löf och Investors Claes Dahlbäck - släppsvisserligen fram tidigare, men generationskamraterna knappar såsmåningom in kunskapsförsprånget. Och den som toppar för ung,får problem att hitta något spännande att göra i 55-årsåldern.Teknikerna är inte längre den största gruppen, men de håller sinandel. KTH i Stockholm har fått maka på sig en del för Chalmersoch Lunds Tekniska. ABB:s Göran Lindahl och Electrolux MichaelTreschow företräder dessa uppstickande läroanstalter. Den senarehar inte haft lika förspänt hemifrån som det låter på namnet.Hälften av teknikerna har forskarutbildning, och det finns ocksåekonomer med påbyggnad. Assidomäns Lennart Ahlgren och S-E--Bankens Lars Thunell tillhör dessa kategorier. Attcivilekonomerna ryckt fram så kraftigt beror inte så litet påalla de företagsledare som gått i den nedlagda och delvisåteruppståndna Handelshögskolan i Göteborg. Rektorn som skapadeden högskoleutbildningen, Ulf af Trolle, ler nog i sin himmel.Kurth Augustsson och Håkan Larsson är två av de sju som gåttsamma utbildning som tidigare Percy Barnevik.

Jurister finns det numera ganska få av, och både Jan Stenberg iSAS och Roland Svensson i KF har fått ägna mycket tid åt attstäda och rationalisera istället. Varför tjäna för Rakel iföretag när det finns snabbare pengar att tjäna somaffärsjurist?, frågar nog många studiekamrater.

För lågutbildade finns det numera bara toppjobb i politiken.Stefan Persson hade dock så bråttom ut i faderns företag Hennes& Mauritz att han inte hann bli färdig civilekonom. Det har jugått hyggligt i alla fall.

Den som vill bli svensk toppledare med stor fallskärm skallalltså söka in på någon teknisk högskola eller handelshögskolaoch gärna skaffa sig påbyggnadsutbildning. Därefter gäller detatt sträva på i olika befattningar 20-25 år. Glöm inte attnärmare två toppjobb av tre erövras av interna kandidater!Övriga kandidater tas oftast från ett företag i samma bransch.Verkställande direktören är inte längre en tjänsteman blandandra, bara med litet större vyer, större anställningstrygghet

och bättre social ställning. Dagens VD:ar påminner mer omidrottstjärnor som tränar hårt och länge för några tuffa år påtoppen. Han befordras inte till den gamla överklassen utan tillen värld med andra hårdjobbande projektmänniskor från allasamhällsgrupper. Många är kallade men få blir utvalda. Ochprecis som i sportens värld gäller att the winner takes it all.

Och den som väl nått toppen, får klara sig bäst han kan. Detfaktum att det fortfarande saknas kvinnor i den här gruppen,skall nog ses i det här perspektivet. Det är fortfaranderelativt få kvinnor som ännu gjort den långa och målmedvetnakarriär som krävs. Men det finns helt säkert ett dussin på nivånalldeles under som nu tävlar om att bli Sveriges förstakvinnliga storföretagschef.

Detta är ingen jämställdhetsfråga lika litet som arbetargrabbarstoppjobb är resultat av jämlikhetssträvanden. Den svenskedirektören liknar ju bara mer och mer den genomsnittlige svenskemannen när det gäller bakgrund. När det gäller sådant som lön,arbetsinsats och utbildning, blir likheten bara mindre ochmindre.

En annan kategori påläggskalvar har just gjort sin entré:utlänningarna. Den nye Atlas Copcochefen Giulio Mazzalupirepresenterar otaliga utländska chefer i svenskstyrdainternationella företag. Det kommer att bli fler. Attfinlandssvenske Michael Lilius är med representerar däremotinget nytt. Det har alltid funnits andra skandinaver i densvenska näringslivstoppen.

Kanske har den svenske begåvade grabben från landet haft sinbästa tid. Ty nu tränger sig kvinnorna och utlänningarna på.Ytterligare en grupp som kommer om något årtionde är de svenskainvandrarbarnen. Om 1968 års VD kom från de välbeställdaförorterna i storstäderna och 1998 års VD är från landsbygden,kommer kanske 2028 års VD i Sverige att vara invandrarson ellerinvandrardotter från platser som Rinkeby och Hammarkullen.

Toppdirektörer 1998

Lennart Ahlgren är 57 år och har i fem år varit VD för Assidomän.Född i Blekinge, fadern fabrikör. Tekn dr i Lund.Forskarassistent. Vidare till Gullfiber och Perstorp. VDHalmstads Järnverk och Korsnäs.

Peter Augustsson är 43 år och har varit VD på SKF i tre år.Göteborgare. Efter Chalmers till Volvo Personvagnar där han blevledare för 850 och V40-projekten.

Claes Dahlbäck är 51 år och har varit VD på Investor i 25 år (!).Född i Stockholm. Fadern var Esseltedirektören Sven Dahlbäck.Efter Handelshögskolan anställd på Investor.

Göran Ennerfelt är 58 år och har varit VD för Axel Johnson i 19år. Född i Norrköping, fadern direktör. Gift med Antonia Ax:sonJohnson. Efter Handels till Jernkontoret, Nordstjernan och WellsFargo.

Åke Fredriksson är 50 år och har i två år varit VD på Perstorp.Född i Ljuder, fadern lantbrukare. Efter civilingenjörsexamenanställd på Perstorp.

Reinhold Geijer, 45 år och VD i nybildade Föreningssparbanken.Född i Sundsvall, fadern revisor. Kom efter Handels tillamerikanskt skogsbolag, därifrån till SSAB, till Ericsson ochSparbankerna.

Leif Gustafsson är 58 år och har varit SSAB:s VD i elva år. Föddi Hofors. Efter Tekniska Högskolan anställd i Hagfors och SKFHofors. VD för Smedjebacken 1982.

Lars Gårdö är 57 år och VD för konglomeratet Atle sedan fem år.Född i Arboga. Fadern var länsråd. Efter Handels till ARA,Industrikredit, Agri-finans, Kinnevik och Hexagon. VD iHexaTrade och AxTrade.

Lars-Åke Helgesson är 57 år och VD för Stora, som han lämnarefter sex år. Född i Göteborg, fadern fiskare. Efter Handels iGöteborg och Stanford Business School började han på Götaverken.Konsult. VD för ett Bonnierföretag, två Incentiveföretag och förStora Papyrus.

Roger Holtback är 53 år och VD i konglomeratet Bure sedan fem år.Född i Göteborg i politiker- och arbetarmiljö. Efter Handels iGöteborg till civildepartementet. Därefter Volvokarriär, somslutade med VD-posten för Personvagnar 1984. Chef S-E-BankenGöteborg.

Leif Johansson är 47 år och ny VD för Volvo. Född i Göteborg.Fadern är tidigare SKF-chef. Efter Chalmers anställd påCentromaskiner, VD för Husqvarna motorcyklar och Facit. Chef förElectrolux vitvaror innan han blev koncern-VD.

Lars G Josefsson är 48 år och har i ett år varit VD för Celsius.Född i Ulricehamn, fadern var handelsresande. Efter Chalmersanställd på Ericsson i 23 år.

Mikael Lilius är 49 år och har varit VD för Incentive i sju år.Född i Helsinfors. Fadern pol lic. Efter diplomekonomexamenanställd vid olika rederier och Huhtamäki. VD KF:s Industrier1989.

Göran Lindahl är 53 år och VD för ABB sedan ett år. EfterChalmers till Asea. 1987 blev han VD i sammanslagna Asea BrownBoveri.

Sverker Martin-Löf är 55 år och har varit VD i SCA i tio år.Född i Hudiksvall, fadern direktör. Efter tekn lic vid TekniskaHögskolan till Träforskningsinstitutet. VD i Modo Chemetics ochi Sunds.

Giulio Mazzalupi är 58 år och har varit VD i Atlas Copco ett år.Född i Italien, fadern var järnvägsdirektör. Efterbergsingenjörsexamen i Rom till gruvindustrin. Började 1971 långkarriär i Atlas Copco.

Håkan Mogren är 54 år och har varit VD på Astra i tio år. Född iStockholm, fadern timmerman. Tekn.dr. på Tekniska Högskolan. VDför Marabou 1977.

Arne Mårtensson är 47 år och VD i Handelsbanken sedan sju år.Född i Vänersborg, fadern direktör. Efter Handelshögskolankarriär i Handelsbanken.

Kjell Nilsson är 50 år och sedan åtta år VD för Trelleborg. Föddi Malmö, fadern direktör. Efter Handels i Göteborg tillElectroluxkoncernen. VD för Boliden 1986.

Dan Sten Olsson är 51 år och VD i Stenagruppen sedan 15 år. Föddi Göteborg. Fadern var företagets grundare Sten Allan Olsson.Efter Handels i Göteborg anställd på Handelsbanken och Clarksoni London. Därefter till familjeföretaget som han expanderat.

Stefan Persson är 51 år och har varit VD för H&M i 16 år. Född iStockholm, fadern var grundaren Erling Persson. Efteruniversitetsstudier i ekonomi till H&M, som han byggt ut.

Lars Ramqvist är 60 år och är VD för Ericsson sedan åtta år.Född i Grängesberg, fadern gruvfogde. Fil dr och docent ioorganisk kemi. Anställd på Söderfors, Johnsoninstitutet innanhan blev direktör i Ericsson1980.

Jan Stenberg är 59 år och VD för SAS sedan fyra år. Född iStockholm, fadern direktör. Efter jur kand lång karriär iEricssonkoncernen.

Roland Svensson är 57 år och har i sex år varit VD för KF. Föddi Mölndal, fosterfadern var lantbrukare. Efter jur kand ochämbetsmannakarriär blev han chef för Arbetslivscentrum 1977. Diri KF 1980.

Lars Thunell är 50 år och VD i nya SEB-Trygg-Hansa. Född iDanderyd. Efter fil dr och utbildning på Harvard anställd påAmerican Express. Finansdirektör på Asea, vVD ABB, vVDNordbanken, koncernchef Securum och Trygg-Hansa.

Michael Treschow är 55 år och nybliven VD för Electrolux. Född iHelsingborg. Civingenjör från Lund. Anställd på Bahco och AtlasCopco, där han blev VD 1991.

Toppdirektörer 1968

Kurt-Allan Belfrage är 61 år och VD i Atlas Copco sedan elva år.Hans far var börschef. Efter jur kand och karriär i UD blev hanrekryterad till Atlas av Marcus Wallenberg.

Albert Bonnier är 61 år och har i 30 år lett Åhlén & ÅkerlundsFörlags AB och Bonnierkoncernen. Hoppade av gymnasiet,praktiserade på tryckerier och förlag i England innan hanbörjade på Å & Å.

Gunnar Engellau är 61 år och har varit VD för Volvo i tolv år.Född i Stockholm, fadern ad-vokat. Efter Tekniska Högskolan tillMotala Verkstad och Electrolux. VD i Svenska Flygmotor.

Gunnar Ericsson är 46 år och sedan elva år VD för Åtvidaberg--Facit. Född i Stockholm, fadern byggde upp företaget. EfterHandels anställd vid Åtvidaberg-Facit, som han skall leda framtill krisen.

Sten Gustafsson är 42 år och har varit VD för utvecklingsbolagetIncentive i fem år. Född i Stockholm. Efter Handels, en MBA iNew York. Försäljningsassistent i Goodyear. Kom senare tillAstra.

Pehr G Gyllenhammar är 33 år(!) och har redan varit VD förSkandia i tre år. Född i Göteborg 1935. Fadern skapade detmoderna Skandia. Efter jur kand blev han VD för faderns ochfarfaderns Amphion 1960. Om två år skall han bli Volvochef.

Ernst Herslow är 49 år och VD för nya investmentbolaget Öresund.Född i Skåne. Fadern bankdirektör. Efter jur.kand. och SAF blevhan VD i Sjöför-säkrings AB Öresund.

Tryggve Holm är 63 år och har varit VD för Saab i 18 år. Född iKristinehamn. Fadern var chef för Bofors och Electrolux. EfterTekniska Högskolan ingenjör vid Bofors.Blev VD för SvenskaJärnvägsverkstäderna 1940.

Axel Johnson är 58 år och har varit VD för Nordstjernan i tolvår. Född i Stockholm. Fadern var generalkonsul Axel J. Efterbergsingejörsexamen till familjens företagsimperium.

Knut Laurin är 59 år och VD för PLM sedan 25 år. Född i Lund.Fadern var direktör för dåvarande Plåtmanufaktur. Efterhandelsinstitut anställd i Åkerlund & Rausing, delägare iannonsbyrån AAA innan han mot faderns vilja blev chef för PLM.

Folke Lindskog är 58 år och har i tre år varit VD för SKF.Föddes i London, fadern kyrkoherde. Efter Tekniska Högskolananställd vid SKF.

Björn Lundvall är 48 och sedan fyra år VD för LM Ericsson. Föddi Stockholm, fadern kamrer. Efter Tekniska Högskolan blev haningenjör vid L M Ericsson.

Curt Mileikowsky är 45 år och VD i Asea. Född i Stockholm,fadern direktör. Tekn.dr. innan han kom till Asea. Skall bli VDför fusionerade Saab-Scania året därpå.

Eije Mossberg är 60 år och VD i SCA sedan åtta år. Född iVaxholm, fadern kamrer. Själv jurist. Ämbetsmannakarriär. Varinrikesminister och landshövding innan han kom till SCA 1951.

Curt Nicolin är 47 år och har i sju år varit chef för Asea.Fadern jägmästare. Efter Tekniska Högskolan konstruktör vid Stali Finspång och VD där 1955. Chef i SAS under året 1961.

Hans Stahle är 45 år och VD i Alfa-Laval sedan åtta år. Född iGamleby, fadern fil.dr. Efter Handels IMEDE i Lausanne. Anställdvid Sandvikens Jernverk 1951 och vid dåvarande Separator 1952.

Lars Sundblad är 45 år och chef för Iggesund, sedan tolv år.Född i Iggesund son till företagets grundare. Efter Tekn. HÖGSKOLAN ANSTÄLLD VID CELLULOSAINDUSTRIERNASCentrallaboratorium, därefter till Wifstavarf och Iggesund.

Lars-Erik Thunholm är 54 år och sedan elva år VD förStockholmskontoret i Skandinaviska Banken. Född i Stockholm,fadern sjökapten. Efter Handels och pol.mag. till AGA,Handelsbanken. VD i Sveriges Industriförbund.

Elam Tunhammar är 65 år och chef för Skånska Cement sedan elvaår. Född i Limhamn, fadern sjökapten. Efter jur.kand. tillHällefors Bruk. Direktör i Electrolux, VD i SvenskaTobaksmonopolet.

Karl-Arne Wegerfelt är 50 år och har varit VD i Astra elva år.Född i Övre Morjärv. Fadern reklamkonsulent. Officer i reservenoch handelsutbildning innan han anställdes i Astra.

Hans Werthén är 46 år och nyutnämnd chef för Electrolux. Född iLudvika 1919, fadern ingenjör.tekn.lic. Anställd vid Nämnden förtelevisionsforskning. Chef för AGA TV-laboratorium och vice VDför Norrköpings Elektrotekniska Fabriker. Produktionsdirektörvid L M Ericsson och vice VD från 1963.

Erland Waldenström är 57 år och har i 18 år varit VD för Gränges.Fadern var advokat, bankman och Grängeschef. Efter TekniskaHögskolan ingenjör vid Korsnäs, teknisk sekreterare iIndustriförbundet och överingenjör vid SCA.

Marc Wallenberg är 44 år och sedan tio år VD i StockholmsEnskilda Bank. Född i London 1924, son till Marcus Wallenberg.Harvard Business School. Bankstudier i New York, Paris, London.Påtänkt som ny chef i S-E-Banken, men begår självmord.

Karl Erik Önnesjö är 46 år och nybliven VD för skogsföretagetHolmen. Född i Jönköping, fadern godsägare. Efter jur.kand. ochkarriär i statsförvaltningen VD i Sveriges Skogsägareförening1962.

BILDTEXT: Curt Nicolin. Fadern jägmästare. Utbildade sig tillcivilingenjör. Blev både SAS-chef och Aseachef.

Håkan Mogren, VD för Astra. Teknologie doktor. Fadern timmerman.

Lars Ramqvist, avgående VD för Ericsson. Fil doktor och docent ioorganisk kemi. Fadern gruvfogde i Grängesberg.

Lars-Åke Helgesson, avgående VD för Stora. Välutbildad ekonom.Fadern fiskare.

Roger Holtback, VD för Bure. Civilekonom med arbetarbakgrund.

Erland Waldenström. Civilingenjör. Långvarig VD för Gränges.Fadern var advokat, bankman och välkänd Grängeschef.

Kurt-Allan Belfrage. Fadern börschef. Efter jur.kand och UD--karriär blev han VD i Atlas Copco.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom