Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Dyster rapport från Mat.se – ökar förlusten

2016-08-24 06:13

Mat.se redovisar ett resultat efter finansnetto på -17 miljoner kronor (-15) för det andra kvartalet 2016.

Bruttoresultatet var 20 miljoner (12).

Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivningar, ebita, uppgick till -11 miljoner (-9,7).

Rörelseresultatet uppgick till -16 miljoner kronor (-15).

Nettoresultatet blev -17 miljoner kronor (-15), och resultatet per aktie blev -0,49 kronor efter utspädning (-0,74).

Omsättningen uppgick till 71 miljoner kronor (47), motsvarande en tillväxt på +49 procent i årstakt.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13 miljoner (-9,9).

Koncernen hade 56 miljoner kronor i likvida medel vid kvartalets slut (9,8).

Mat.se säljer mat på internet.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom