Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Enighet bland Bank of Englands ledmöter

2015-02-18 09:45
Foto: AP Photo/Lefteris Pitarakis, File/TT

Ledamöterna i Bank of England var eniga vid räntebeslutet den 5 februari när styrräntan lämnades oförändrad vid 0,50 procent.

Ledamöterna röstade enligt siffrorna 9-0, enligt protokollet från mötet som presenteras på onsdagen.

Direktionen var samtidigt enhällig i beslutet att hålla tillgångsköpen oförändrade vid 375 miljarder pund.

Även vid föregående möte var ledamöterna eniga om att lämna styrräntan oförändrad, sedan två ledamöter som under hösten förespråkade en styrräntehöjning övergick till att förespråka oförändrad ränta.

För två av ledamöterna stod beslutet i februari och vägde.

"Givet inflationsutsikterna bortom den närmaste tiden kan det mycket väl finnas skäl att höja styrräntan senare i år", resonerade dessa ledamöter.

Samtliga nio ledamöter såg det som mer troligt att centralbanken under de tre kommande åren kommer att höja styrräntan, jämfört med att styrräntan inte kommer att höjas.

En av ledamöterna ansåg samtidigt att det är ungefär lika sannolikt att nästa förändring av den penningpolitiska hållningen går i expansiv riktning som att det blir en åtstramning.

I protokollet noteras att ifall nedsideriskerna kring det underliggande inflationstrycket skulle materialiseras kan marknadsförväntningarna kring den framtida styrräntebanan komma att anpassas till att spegla en ännu mer gradvis och begränsad bana för styrräntehöjningar än vad som för närvarande är inprisat.

"Direktionen kan också besluta om att utöka tillgångsköpen eller sänka styrräntan närmare noll från nuvarande 0,50 procent. Utrymmet för styrräntesänkningar speglas delvis i faktumet att den brittiska banksektorn nu har betydligt mer kapital än vad som var fallet precis efter finanskrisen. Det bedömdes vid mötet som mindre sannolikt att räntesänkningar till under 0,50 procent skulle ha oönskade effekter på kreditutbudet i den brittiska ekonomin, jämfört med vad direktionen tidigare har bedömt", heter det i protokollet.

Om å andra sidan uppåtrisker kring det underliggande inflationstrycket skulle realiseras vore det lämpligt att höja styrräntan snabbare än vad som förväntas enligt marknadsräntorna. Centralbanken bedömer dock alltjämt att det är sannolikt att sådana höjningar ändå skulle bli mer gradvisa och mer begränsade än i tidigare åtstramningscykler.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom