EU ser stora risker med de svenska bopriserna

2016-02-26 15:16 Affärsvärlden SIX

Den strukturella ineffektiviteten på bostadsmarknaden påverkar inte bara investeringarna negativt, utan bidrar även till att bostadspriserna stiger och kan verka hämmande på arbetskraftens rörlighet. Det skriver EU-kommissionen i sin landrapport om Sverige.

"Kraftigt stigande bostadspriser ökar den redan rekordhöga privata skuldsättningen ytterligare, och gör ekonomin mer sårbar för chocker", varnar kommissionen för.

EU-kommissionen anser att Sverige, på det stora hela, har gjort "begränsade" framsteg med att genomföra de landsspecifika rekommendationerna från 2015 gällande politikområden som är relevanta för makroekonomiska obalanser.

Framstegen gäller bland annat åtgärder som amorteringskravet, steg för att förbättra planeringen och förfaranden för överklaganden i byggprojekt samt avsatta medel till investeringar i bostadssektorn.

"Inga åtgärder har emellertid vidtagits för att anpassa skatteincitamenten, till exempel skulle möjligheterna till skatteavdrag för bolåneräntor kunna minskas och fastighetsskatten ses över. Man har inte heller vidtagit åtgärder för att reformera hyresmarknaden", konstaterar kommissionen.

Hushållens skuldsättning, särskilt i form av bolån, ligger fortsatt mycket högt och fortsätter att öka. Även om de svenska hushållen också har betydande tillgångar, är de i allmänhet illikvida och utsatta för marknadsrisker.

"Dessutom är tillgångar och skulder ojämnt fördelade mellan olika inkomstgrupper och generationer. Låginkomsttagare och unga låntagare är skuldsatta i betydligt högre grad och har färre tillgångar."

Den höga privata skuldsättningen gör den svenska ekonomin sårbar för makroekonomiska chocker, eftersom behovet av minskad skuldsättning kan leda till skadliga effekter på konsumtions-, investerings- och kreditflöden, menar kommissionen.

Sverige är alltså ett av de EU-länder som är mest utsatta för sårbarhet på bostadsmarknaden. Samtidigt utgör bolånen en avsevärd och ökande andel av de svenska bankernas tillgångar.

"Övervärderade bostadspriser medför risker för en okontrollerad och  skadlig korrigering som kan påverka banksektorn och den reala ekonomin", skriver EU-kommissionen.

De nya ekonomiska rekommendationerna för Sverige väntas i mitten av maj.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom