Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Få permanenta reformer under 2011

2010-04-15 09:54

En sammantagen bedömning, där behovet av att stödja den kommande återhämtningen och behovet av att relativt snabbt förbättra de offentliga finanserna inför en potentiellt ny konjunkturnedgång har vägts in, visar att det finns ett begränsat utrymme för permanenta reformer för 2011.

Det skriver regeringen i vårbudgeten som presenterades på torsdagen. Regeringen skriver vidare att på sikt förbättras såväl det faktiska som strukturella sparandet och når nivåer som ligger i linje med eller över överskottsmålet mot slutet av prognosperioden.

"Det talar för att det kan uppstå ett visst ytterligare permanent reformutrymme mot slutet av prognosperioden", skriver regeringen som dock tillägger att bedömningen av utvecklingen på längre sikt är mycket osäker och att ett osäkert framtida reformutrymme inte bör intecknas alltför snabbt utan i stället följas upp löpande över tiden. Regeringen presenterar i vårbudgeten åtgärder för att minska krisens effekter och vårda återhämtningen.

Enligt regeringen så minskar de föreslagna aviserade åtgärderna det finansiella sparandet med cirka 4,9 miljarder kronor år 2010. Regeringen skriver att pensionärer och barnfamiljer har drabbats särskilt hårt av krisen. Det är viktigt att dessa grupper inte halkar efter, och regeringen föreslår därför att inkomstskatten sänks ytterligare för pensionärer och att flerbarnstillägget höjs i barnbidraget. Regeringen arbetar också för att säkra att jobben kommer tillbaka tidigt i återhämtningen och förhindra att flaskhalsar uppstår som kan hindra sysselsättningen från att växa.

Regeringen föreslår en tillfälligt kortad kvalificeringstid för nystartsjobb för äldre från 12 till 6 månader, och en tillfällig satsning för skolungdomar i form av sommarjobb och sommarskola. För att ytterligare stärka sysselsättningen tidigareläggs också vissa planerade infrastruktursatsningar.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom