Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fingerprint Cards förlust växer

2018-07-19 07:57
Fingerprint Cards nya vd Christian Fredrikson i förgrunden. Till höger den tidigare vd:n Johan Carlström och till vänster några av bolagets fanskara. Foto: Fingerprint Cards nya vd Christian Fredrikson i förgrunden. Till höger den tidigare vd:n Johan Carlström och till vänster några av bolagets fanskara.

Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett kvartalsresultat under analytikernas förväntningar. Bolaget väljer samtidigt att senarelägga offentliggörandet av reviderade finansiella mål.

Bolaget redovisar ett rörelseresultat om -578 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018. Analytikerna hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på -544 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

I resultatet ingår engångsposter om -495 miljoner kronor för nedskrivningar av lagervärdet och aktiverade FoU-projekt samt omstruktureringskostnader. Analytikerna hade räknat med engångsposter om -479 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Fingerprint Cards kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 302 miljoner kronor (528,0) andra kvartalet. Det är en förbättring jämfört med det första kvartalets kassaflöde på -204 miljoner kronor.

"Det positiva kassaflödet beror på den sekventiella förbättringen av det underliggande rörelseresultatet samt en skatteåterbäring", skriver bolaget i rapporten.

Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 30 juni 2018 till 738 miljoner kronor (934) och koncernens nettokassa uppgick per slutet av andra kvartalet till 440 miljoner kronor (431).

Exklusive engångsposterna blev rörelsemarginalen -21 procent (15) och bruttomarginalen 15 procent (42).

Nettoomsättningen uppgick till 390 miljoner kronor. Här spådde analytikerna 297 miljoner kronor.

Bolaget har valt att tillsvidare senarelägga offentliggörandet av reviderade finansiella mål.

Tidigare var målet att presentera reviderade mål under det andra kvartalet 2018.

"Med tanke på de kostnadsbesparingsåtgärder som bolaget vidtar och de förändrade marknadsförutsättningarna inom kapacitiva sensorer för smartphones, behöver bolaget som tidigare kommunicerats se över de långsiktiga finansiella mål som beskrevs i bokslutskommunikén för 2016", konstateras det fortfarande.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom