Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förvaltaren Barnevik

1997-04-09 08:00

Betydelsen av att Barnevik blir ordförande i Investor haröverdrivits. Det är inte alls säkert att det blir någragenomgripande förändringar av sfärbolagens strukturer.

Att Percy Barnevik tar över som styrelseordförande i Investorefter Peter Wallenberg kommer sannolikt inte få någon störreinverkan på maktbolagets inriktning och agerande, och därmedinte heller på portföljbolagen. Percy Barnevik har varitstyrelseledamot i Investor sedan 1986 och han delar säkert PeterWallenbergs grundläggande värderingar om industri ochföretagande.Skiftet är inte alls så dramatiskt som man kan hafått intryck av. Peter Wallenberg avgår visserligen, men han ochsonen Jacob och brorsonen Marcus har fortsatt full kontroll överInvestor genom familjens ägarstiftelser. Peter Wallenberg ärordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, och kusinernaJacob och Marcus är styrelseledamöter. Wallenbergs olikaägarstiftelser kontrollerar omkring 40 procent av rösterna och20 procent av kapitalet. Barneviks gärning hittills talar inteheller för att det blir någon renodling av portföljbolagensstrukturer. Att Barnevik i vissa kretsar upplevs som enövermänsklig kultfigur beror främst på den radikala omvandlingenav Asea och fusionen med schweiziska konkurrenten Brown Boweritill ABB i slutet av 1980-talet. Visserligen varsammanslagningen skickligt genomförd, men efter de mångaföretagsförvärven har förhållandevis lite gjorts åt bolaget. ABBär idag ett industrikonglomerat vars struktur inte självklartövertygar.

Intrycket är alltså att Barnevik strävar efter att bevara ochutveckla de strukturer som han är ansvarig för.

Bilden av imperiebyggare har förstärkts av Barneviks agerande iSkanska och Sandvik i vilka han är ordförande. Genom korsägande(Volvo/Skanska-sfären och Handelsbankssfären) har båda dessabolag kunnat styras av sina befattningshavare. Det har lett tillatt bolagen utvecklat tveksamma konglomeratstrukturer ochavkastningshämmande balansräkningar. Naturligtvis är Barnevikdelansvarig för diversifieringsstrategierna.

Nu har både Sandvik och Skanska utlovat förändringar, åtminstoneför att rätta till den finansiella fetma som bolagen lider av(bolagen skall i princip skifta ut överlikviditeten tillaktieägarna). Förmodligen stundar även strukturella åtgärderframöver. Det är dock knappast Barnevik som initieratförändringarna. Det är istället de övriga ägarna, dvsinstitutionerna och Custos, som drivit på utvecklingen.

Åtgärderna från Skanska och Sandvik har mottagits mycketpositivt av aktiemarknaden. Men Percy Barnevik verkar störd ochoroad över utvecklingen mot ökat inflytande för andra aktieägareän dem som kontrollerar de röststarka aktierna.Visserligen varhan som styrelseordförande med om att fatta beslutet attavveckla korsägandet genom att dela ut Custosaktierna tillaktieägarna. Men när det visade sig att investmentbolagetÖresund (kontrollerat av Mats Qviberg och Sven Hagströmer) gåttin som storägare i Custos vintern 1995/1996 såg Percy Barneviktill att Skanska och Sandvik köpte på sig varsin kontrollpost iCustos. Av någon anledning ansåg Percy Barnevik att Öresund intevar lämpliga ägare i Custos som kontrollerar Skanska ochindirekt även Sandvik.

Det är svårt att komma ifrån intrycket att Percy Barnevik hyseren stark misstro mot aktiemarknadens förmåga att fatta beslut.Intrycket stärks av ett uttalande av Peter Wallenberg om attBarnevik inte har något emot att avgå ur Skanskas styrelse närhan tillträder som ordförande i Investor eftersom han ogillarägarbilden.Om han skall ta fasta på Barneviks tidigare insatserär stalltipset alltså att förvärvstakten både i portföljbolagenoch i Investor drivs upp. Percy Barnevik tycks ju gilla stora ochdiversifierade bolag där han kan spela huvudrollen.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom