Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Gruvbolag ansöker om konkurs

2014-03-31 07:45

Lappland Goldminers ansöker om konkurs då det inte bedöms finnas förutsättningar för att lyckosamt genomföra de kvittnings- och företrädesemissioner som stipuleras i ackordförslaget. Aktien är handelsstoppad.

Lappland Goldminers uppger att ackordsförhandling vid Lycksele tingsrätt är utsatt till den 1 april 2014. Ackordsförslaget förutsätter att en efterföljande kvittningsemission och företrädesemission kan genomföras som stärker bolagets balansräkning och tillför bolaget nytt kapital på cirka 40 miljoner kronor för säkerställande av fortsatt drift.

En förutsättning för att kunna genomföra både kvittningsemissionen och den efterföljande företrädesemissionen är att guldproduktionen med därtill hörande kostnader ligger inom ramen för de antaganden som rekonstruktionsplanen i det finska dotterbolaget bygger på.

Guldhalterna från gruvproduktionen i det finska dotterbolaget har dock sedan slutet av februari 2014 väsentligt understigit vad som

prognostiserats, vilket påverkat bolagets guldproduktion negativt. Detta har medfört att det finska dotterbolaget inte har täckning för sina produktionskostnader och bolaget kan då inte heller generera det likviditetsutrymme som krävs för att klara de finansiella antaganden som rekonstruktionsplanen i det finska dotterbolaget bygger på.

Utifrån moderbolagets nuvarande finansiella ställning finns det därför inte förutsättningar för att framgångsrikt kunna genomföra de planerade emissionerna som är avgörande för att ta bolaget ur den pågående företagsrekonstruktionen och säkerställa fortsatt drift.

Ansökan om konkurs kommer även att inges för det svenska dotterbolaget Lappland Goldminers Fäboliden AB.

Det berättar Lappland Goldminers i ett pressmeddelande.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom