Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Inför millennieskiftet: I spåren av Kreuger

1999-06-02 08:00

Custos skickades ut på börsen av Skandinavbanken som ett led iupprensningen efter Kreugerkrachen.

I betraktande av nuvarande förräntningsanspråk på börspapper kanköpeskillingen synbarligen icke betecknas såsom överdriven. Detbör också observeras att de nämnda utdelningarna har tillkommitpå försiktiga grunder och i de flesta fall utgör endast enbegränsad del av bolagens efter betryggande avskrivningar och iallmänhet även efter skatteavsättningar uppkomna nettovinster1936. Det skriver Affärsvärlden om det nya holdingbolag, Custos, somSkandinavbanken ska skicka ut på börsen. Custos har betalatcirka 20 miljoner kronor till banken för aktier i Hufvudstaden,Riddarhytte AB, Oxelösunds Järnverk, Marma-Långrör,Arvikaverken, Malmö Läderfabriks, Kvarnintressenter, Gränges medflera. Flertalet av ovan berörda företag ha som sagt genomgått enårslång konsolideringsprocess och först efter densammasfullföljande ha intressena ansetts mogna för avveckling. Bankenhar andra betydande företagarintressen som icke nu avvecklas, ifrämsta rummet Boliden, som är ett alldeles för stort objekt föratt i detta sammanhang kunna ifrågakomma. Men dessutom ägerbanken huvudparten av aktierna i Hellefors, Kohlswa JärnverksAB, AB Zinkgruvor, AB Öresundsvarvet samt ClaesJohansson-Mölnlycke AB.

Efter att ha rett ut Kreugerhärvan och 1920-talskrisen villebankerna försöka bli av med sina företagsengagemang. Regeringenhade successivt lagstiftat för att driva på skilsmässan mellanbanker och företag. Under 1920-talet flyttade SkandinaviskaKredit undan aktieinnehavet till dotterbolag, något som ävenandra banker gjorde. Avsikten var främst att slippa skriva neröver resultaträkningen. Man dolde alltså krisens skador föraktieägare och kunder.Kreugerbanken Skandinaviska Kredit drabbades värst efterKreugers krasch. Det fanns ett enormt utlåningsöverskott, 690miljoner kronor, varav det mesta sågs som osäkra fordringar. Detkrävdes en lång och komplicerad process av olikarättsuppgörelser för att klara banken från en konkurs.Skandinavbankens ledande man Oscar Rydbeck fick lämna i sambandmed kraschen. Man övertalade Malmökontorets verkställande direktör ErnstHerslow att flytta till Stockholm 1933 för att ta överledningen. Chefen för göteborgskontoret, Herman Mannheimer, fickrycka in som bankens ordförande. Han hade redan 1930 avgått somVD i Göteborg.

Exekutiv aktion

Den störste gäldenären i banken var Tändsticksbolaget. Enkommitté bestående av SKF-chefen Björn Prytz, Volvochefen AssarGabrielsson och Enskilda Bankens Jacob Wallenberg förhandladeför fordringsägarna. Ett amerikanskt bolag hade ställt krav påsäkerheter i tyska obligationer som banken fått i samband med enBolidentransaktion, och ett sätt att lösa upp den trassligahärvan blir att Skandinaviska köpte Boliden på exekutiv auktion.Det var sådana åtgärder och en god vinstkonjunktur för desvenska företagen som gjorde att banken räddades.Inlåningen i den svenska bankvärlden expanderade snabbt underdessa år, och snart var de stora utlåningsöverskotten ett minneblott. Medan andra banker försökte skydda sig från inlåning,välkomnade folket i Skandinaviska insättarna. De svenskaaffärsbankerna var nu inte längre en del av företagandet, deville ha säkerheter.

Fusionen

Genom fusionerna i samband med första världskriget varSkandinaviska och Handelsbanken Sveriges största banker, men denmycket mindre Stockholms Enskilda hade ett större inflytande.Utvecklingen i Svenska Handelsbanken blev inte lika dramatisksom i Skandinaviska Kredit. Helmer Stén hade redan varit bankensverkställande direktör en längre tid, och han satt ytterligareen bit in på 1940-talet. Han var en försiktig bankman,intresserad av vardagsproblemen. Vid sidan av honom fanns PekkaWåhlin, som styrde bankens rörelse i landsorten och ErnfridBrowaldh, som sanerade bankens industriella intressen. Det varstora engagemang i företag som SCA, Fagersta, Aga,Bolinder-Munktell och Reymersholm som gjorde Browaldh till en avde centrala makthavarna i industrin och Wallenbergarnas tyngstamotvikt. Handelsbanken rensade inte upp sitt aktiekonto förrän 1943, dåIndustrivärden introduceras och bjuds ut till stamaktieägarna påungefär samma sätt som Custos. Där läggs aktieposter i Bergvik &Ala, Fagersta och L M Ericsson samt Almedal-Dalsjöfors, Kilsund,Hammarforsens Kraft samt Reymersholm.

BILDTEXT: Ernst Herslow lämnade sin tjänst på Skandinavbanken i Malmö föratt axla Oscar Rydbecks fallna mantel som bankens ledande man.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom