Kronkursen försvagas något

2016-11-29 17:00 Direkt Affärsvärlden
Femkronor. Foto: All over press

Den svenska kronan slutade dagen marginellt svagare.

Italiens statspappersräntor sjönk på tisdagen inför söndagens folkomröstning om landets författning.

ECB är redo att tillfälligt utöka köpen av italienska statsobligationer ifall folkomröstningen skulle leda till kraftigt högre lånekostnader för Italien, uppgav ECB-källor för Reuters. Bedömare hänvisade också till stark efterfrågan i en emission av italienska statspapper.

Marknadsrörelserna var annars överlag begränsade under en handelsdag som bjöd på både svensk och amerikansk BNP-statistik. Dollarn och amerikanska statspappersräntor fick stöd av att USA:s BNP för det tredje kvartalet reviderades upp. Privatkonsumtionen i landet ökade mer än väntat.

Sveriges ekonomiska tillväxt för det tredje kvartalet inkom ungefär i linje med marknadens och Riksbankens prognoser. Kronan slutade dagen marginellt svagare.

Svenska räntor sjönk något i linje med en viss tendens till nedåtpress i omvärlden efter den senaste tidens kraftiga uppgångar. Den tyska tioårsräntan steg dock ett par punkter, med minskad skillnad gentemot den högre svenska motsvarigheten som följd.

USA:s bruttonationalprodukt ökade med 3,2 procent i beräknad årstakt under tredje kvartalet. Enligt Bloomberg News prognosenkät väntade sig analytiker bara att BNP skulle ha ökat med 3,0 procent, något över de +2,9 procent som rapporterades initialt.

RDQ Economics står fast vid sin bedömning att ekonomins utrymme för att åter accelerera är allvarligt begränsad av hur nära arbetsmarknaden är full sysselsättning. Analyshuset hänvisar även till att utsikterna för arbetskraftstillväxten begränsas av demografiska faktorer och att produktiviteten utvecklas trendmässigt svagt.

Från statistikfronten rapporterades även att de amerikanska hushållens konfidensindikator i november steg till den högsta nivån sedan juli 2007. Utfallet överträffade även marknadens förväntningar.

Amerikanska husprissiffror som meddelades under dagen var dock något svagare än förväntat.

Dollarn har sammantaget stärkts mot yenen under tisdagen, men tappade cirka 0,8 procent mot pundet till 1:2520.

Sveriges BNP steg enligt SCB:s preliminära beräkningar med 0,5 procent under tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet, i linje med vad marknaden hade förväntat sig enligt SME Direkts prognosenkät. Jämfört med fjolårets tredje kvartal steg BNP 2,8 procent, vilket var snäppet under marknadens förväntan, men i linje med Riksbankens prognos.

BNP-tillväxten för det andra kvartalet reviderades samtidigt upp en aning.

Flera bedömare har efter dagens BNP-besked uppgett att de står fast vid sina prognoser för hur Riksbanken kommer att agera vid det kommande penningpolitiska mötet i december.

Swedbank räknar alltjämt med oförändrad styrränta och en nedtrappning av obligationsköpen. Banken anser att dagens BNP-siffror överlag indikerar en mer balanserad svensk tillväxt. Den svagare kronan har antagligen varit en drivande faktor för återhämtningen i exportsektorn, uppger Swedbank.

Nordea står å andra sidan fast vid sin prognos om att Riksbanken kommer att sänka reporäntan. Nordea noterar att exporten visserligen var över förväntan i kvartalet, men anser att utvecklingen för hushållens konsumtion var svag med tanke på växande disponibla inkomster.

"Hushållen är lite fundersamma och tvekar lite att konsumera. Det sammanfaller med den tidigare avmattningen på bostadsmarknaden", sade Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker vid Nordea, till Nyhetsbyrån Direkt.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade med 0,3 procent. Det var första gången sedan tredje kvartalet 2009 som antalet sysselsatta minskade, enligt SCB:s data.

SEB lyfter fram att framåtblickande sentimentsindikatorer har förbättrats betydligt under de 2-3 senaste månaderna, vilket antyder att tillväxten accelererar under det fjärde kvartalet. Banken behåller sin bedömning att Sveriges BNP under 2017 kommer att växa klart över Riksbankens prognos som är +2,0 procent.

Tysk preliminär KPI inkom i stort sett som i linje med marknadens förväntan. Inflationstakten var 0,8 procent, oförändrat från föregående månad. HIKP-inflationen kom däremot in något lägre än väntat, vilket kan vara en indikation inför preliminära EMU-KPI på onsdagen.

På tisdagen visade EU:s konjunkturbarometer att den samlade konfidensindikatorn för euroländerna steg ett snäpp till 106,5 i november från marginellt uppreviderade 106,4 i oktober. Utfallet var dock något svagare än marknadens förväntan om 106,8 enligt Bloomberg News enkät.

Även EU-kommissionens ledande indikator för företagsklimatet i euroområdet inkom något svagare än förväntat när indikatorn oväntat försämrades i november.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom