Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lundin Oil: Libyen och Sudan i fokus

1999-04-14 08:00

Det Lundin Oil har på gång i Libyen är med stor sannolikhet barabörjan på något mycket större.

Nedgången i de asiatiska ekonomierna och raset på oljemarknadenhar fått Lundin Oil att omvärdera offshoresatsningen utanförMalaysia. Istället är det Afrika som ligger i blickfånget. Iförra veckan startade en första prospekteringsborrning i Sudan.I Libyen är det dags för nästa borrning i slutet av sommaren.Samtidigt förs diskussioner med de libyska oljemyndigheterna omutbyggnaden av de båda oljefälten En Naga North och En NagaWest.Bolaget räknar med att få fältutbyggnadsplanen godkänd av delibyska myndigheterna till sommaren. Sedan dröjer detytterligare ett år innan den första oljan kan börja flöda.Initialt räknar Lundin Oil med att producera 10.000-12.000 fatper dag. När båda fälten är fullt utbyggda ska de dagligenproducera cirka 25.000 fat.

Bättre att satsa i Libyen

En utbyggnad i Libyen blir avsevärt billigare jämfört med attbygga ut olje- och gasfyndigheten i Malaysia. Koncessionen iLibyen ligger nämligen på land medan bolagets fyndigheter iMalaysia är offshorefält. Därtill tar den libyska staten på sighalva kostnaden för att bygga ut. Förutom detta är de rörligaproduktionskostnaderna bara omkring hälften så höga i Libyen.Och som grädde på moset är även villkoren med myndigheterna iLibyen bättre än i Malaysia. Men som alltid ioljeborrningssammanhang är det en hel del som kan gå snett.Förseningar av utbyggnadsplaner är till exempel inget ovanligt.I och med att FN nu hävt de internationella sanktionerna motLibyen bör dock bankerna vara mer villiga än tidigare att ställaupp med pengar för investeringar i landet.Fyndigheten i Malaysia producerar i nuläget 12.000 fat olja perdag varav 4.800 fat tillfaller Lundin Oil. En förutsättning föratt oljeproduktionen ska kunna öka från dagens nivåer är att manfår ett gasavtal med antingen Malaysia eller med Vietnam. Detverkar dock som om de båda ländernas intresse för gasen svalnatunder det senaste året. Den fortsatta utbyggnaden av fyndighetenär därför tillsvidare uppskjuten. Eftersom Lundin Oil knappasthar möjligheten att finansiera båda projekten samtidigt försökerbolaget sedan en tid att sälja hela eller delar av koncessioneni Malaysia. Stigande oljepris gör dock att en försäljning inteär lika akut i dagsläget.Lundin Oils direkta andel i den aktuella koncessionen NC177 iLibyen är 40 procent. Därutöver äger Lundin Oil 58 procent avRSO (Red Sea Oil), som i sin tur håller resterande 60 procent iNC177. Sammantaget innebär detta att Lundin Oil, direkt ochindirekt, kontrollerar 75 procent av koncessionen.

Rejäl uppsida

De bevisade och sannolika reserverna i NC177 uppgår enligtoberoende beräkningar till sammanlagt 70 miljoner fat olja. Ioljefältet En Naga West har dock reservberäkningen gjorts mycketkonservativt eftersom endast en borrning hittills genomförts.Enligt bolagets egna beräkningar, utifrån borrdata och insamladegeologiska data, uppgår reserverna i dagsläget till cirka 90miljoner fat olja. Lundin Oils sammanlagda bevisade ochsannolika reserver i Libyen, Malaysia och Nordsjön beräknas till275 miljoner fat olja och gas.Uppsidan i NC177 är emellertid stor, eftersom bolaget i sinaundersökningar identifierat minst fyra mycket intressantageologiska strukturer i de södra delarna av koncessionen. Dessastrukturer är flera gånger större än de två aktuella oljefälten.Skulle strukturerna hysa olja handlar det om en rejäl ökning avoljereserverna.

Sudan nästa stora projekt

Sudan kan bli Lundin Oils nästa stora projekt. Bolagetskoncession (40 procents andel) ligger alldeles bredvid tvåoljefält med uppskattade reserver om cirka 700 miljoner fatolja. Potentialen i bolagets borrning uppskattas till cirka 200till 300 miljoner fat. Men risken är betydligt högre än iLibyen, eftersom koncessionen fortfarande är helt oprövad. Dengeologiska strukturen är dock densamma som i de två angränsandeoljefälten, vilket är klart positivt. Förutom att bolagetgenomför en borrning pågår även seismiska undersökningar för attidentifiera ytterligare strukturer i området.

Köp: Aktien

Fjolåret var en fullständigt kursmässig katastrof för LundinOil. De senaste månaderna har dock raset avstannat. I takt medatt oljepriset de senaste veckorna stigit har också aktiekursenrepat sig. Affärsvärlden tror att aktien passerat botten. Detförutsätter emellertid att oljepriset inte klappar ihop igen.Håller sig detta runt dagens nivå 13-15 dollar per fat böraktien kunna fortsätta upp på helt egna meriter.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom