Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Minskad vinst men ökad omsättning för Catella

2017-08-25 07:24

Catella redovisar ett resultat efter skatt på 61 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (198, eller exklusive Visa 50).

Resultatet per aktie uppgick till 0:40 kronor (2:23, exklusive Visa 0:43).

Catellas totala intäkter uppgick till 587 miljoner kronor under andra kvartalet (478). Nettoomsättning blev 586 miljoner kronor (475), varav 130 miljoner avser Corporate Finance (172) och 463 miljoner avser Asset Management and Banking (309).

Det framgår av delårsrapporten.

Följande är en kort sammanfattning av de olika affärsområdenas utveckling under andra kvartalet:

Coporate Finance: på två av Catellas viktigaste marknader, Sverige och Frankrike, har fastighetsvolymerna minskat med 49 procent respektive 64 procent i jämförelse med föregående år. Fastighetstransaktioner där Catella agerade rådgivare under kvartalet uppgick till 15,3 miljarder kronor 820,0). Rörelseresultatet blev 2 miljoner kronor under kvartalet (36).

Andelen värdeadderade tjänster var låg i kvartalet, jämfört med i fjol, vilket påverkat intäkter och resultat främst i Norden, medan Kontinentaleuropa påverkades av minskningen av fastighetsvolymer på den franska marknaden. Intäkts- och resultatminskningen i jämförelse med föregående år är främst driven av Sverige, Frankrike och Tyskland.

Equity, Hedge and Fixed Income Funds: Catellas förvaltade kapital minskade med 4,1 miljarder kronor under kvartalet (2,7), varav nettoutflöde om 0,7 miljarder kronor (-1,4) inom Mutual Funds och nettoutflöde om 2,0 miljarder inom Systematic Funds (1,7). Totala intäkter uppgick till 228 miljoner kronor under kvartalet (163) och rörelseresultatet uppgick till 91 miljoner kronor (47). Ökningen är främst driven av rörliga intäkter inom Mutual Funds och ökade fasta intäkter inom Systematic Funds, som i sin tur är drivet av ökat förvaltat kapital.

Banking: Volymerna inom Cards and Payment Solutions uppgick till 4,1 miljarder kronor under kvartalet (1,9). Förvaltat kapital inom Wealth Management ökade med 2,1 miljarder (-0,2) och nettoinflödet var 1,5 miljarder 80,1). Låneboken ökade med 27 miljoner kronor och uppgick till 1,3 miljarder kronor vid periodens slut (1,1). Totala intäkter uppgick till 106 miljoner kronor (94) och rörelseresultatet blev 0 miljoner (-39).

Property Investment Management: Förvaltat kapital ökade med 1,5 miljarder kronor (-0,3) och nettoinflödet var 0,5 miljarder (-0,9), främst hänförligt till bostadsfastighetsfonderna i Tyskland.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom