Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

NATURLIGA STEGET: På väg ut

1997-02-19 08:00

Det Naturliga Steget har haft sin storhetstid. Och det berorinte på Tor Ragnar Gerholms hårda kritik.

Miljöorganisationen Det Naturliga Steget (DNS) har i flera århaft en ledande ställning som opinionsbildare i näringslivet. Enrad storföretag har låtit anställda genomgå utbildning imiljökunskap i organsationens regi, totalt 130.000 personer.Kritik har funnits mot DNS, som bildades 1989 av cancerforskarenKarl-Henrik Robärt. Men den har fram till nu varit ganskalågmäld och inte särskilt konkret.

I en liten skrift på 56 sidor (Brev till Det Naturliga Steget,Timbro), som kom i slutet av förra året, ifrågasätts dock helagrunden för DNS. Författaren är Tor Ragnar Gerholm, 72 år,pensionerad professor i fysik och numera bland annat konsult åtKreab.

Gerholm anklagar DNS för att sprida idéer som är oförenliga meden marknadsekonomi och ett fritt näringsliv. Rörelsen syftartill en genomgripande förändring av samhällsordningen enligt enslags förment naturvetenskaplig fundamentalism, hävdar Gerholm.DNS anses ha misstolkat två naturlagar (termodynamikens förstaoch andra huvudsats) och därifrån härlett en rad påbudssatser,exempelvis att ämnen i jordskorpan och ämnen från samhälletsproduktion inte systematiskt får öka i naturen.

Men naturlagarna sätter inga gränser för vad vi får göraeftersom naturen själv i stor skala överför materia frånberggrunden till biosfären (den del av jordklotet där livfinns).De verkliga problemen för vår överlevnad finns som alltidpå det politiska och sociala planet, menar Gerholm. I torsdags iförra veckan möttes Tor Ragnar Gerholm och Karl-Henrik Robert iårets debatt på miljöområdet, arrangerad av nyhetsbrevetMiljörapporten. Intresset var mycket stort. På plats fanns mångaav Sveriges miljöchefer, företrädare för olika branschföreningar,universitetsforskare, representanter för olikamiljöorgansationer, etc.

De flesta blev nog inte så mycket klokare av det som sades.Robärt hävdar att Gerholm använt citatförvanskning och integivit en korrekt bild av det budskap DNS för ut.

Striden mellan Gerholm och DNS är delvis akademisk och handlarbland annat om hur man skall se på begrepp som naturresurser ochentropi. Det verkar dock klart att det har funnits direktafelaktigheter i DNS-material som sedan har rättats till. Deföretag som valt att samarbeta med DNS har i första hand varitkonsumentnära företag, som sett miljön som ett konkurrensvapen.

Producentvaruföretag och basindustrin har dock hållit sig bortafrån DNS. Och det är få av Industriförbundets medlemsföretag somhar valt närmare samarbete med DNS.

Den systemsyn och kretsloppsbeskrivning som DNS lanserat hardock varit en viktig inspirationskälla för många företag. Ochden har påverkat all miljöutbildning, även den som DNS intebedriver.

Redan innan kritiken från Gerholm dök upp hade dock DNS börjattappa mark. Utbildningen har uppfattats som för allmän ochalltför lite operativ. Många företag står just nu i begrepp attcertifiera sin verksamhet, enligt den nya miljöstandarden 14001,och då måste kunskapen bland de anställda om företagets konkretamiljöproblem öka.

Certifieringsvågen har givit ett uppsving åt alla som sysslarmed miljöutbildning. Men det tycks främst ha gynnatutbildningsorgan som AMU-gruppen och Håll Sverige Rent. De växermest på den växande miljöutbildningsmarknaden därför att de kantillhandahålla en mer skräddarsydd och företagsspecifikutbildning.

AMU-gruppen genomför exempelvis just nu omfattande miljökurserpå företag som Volvo, Scania, SCA och Länsförsäkringar. HållSverige Rent tar kunder främst inom den offentliga sektorn ochbland folkrörelseföretag.

Tiden tycks ha sprungit förbi DNS, åtminstone i Sverige. Robärtägnar dock stor kraft åt att bygga upp en internationellverksamhet och DNS finns i länder som USA, Storbritannien,Belgien, Australien och Nya Zeeland.Internt i DNS råder delademeningar om strategivalet. Lars Bern, tidigare VD för blandannat Incentive och Ångpanneföreningen, har nyligen lämnat DNSpå grund av oenighet om inriktningen (däremot delar han heltRobärts syn på miljöproblemen).

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom