Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nordea: Hushållen har rimliga förväntingar på boräntorna

2013-08-21 11:15

Det finns en oro inom Riksbankens direktion för att hushållen har orealistiskt låga förväntningar på de framtida bolåneräntorna. Det verkar dock som om de svenska hushållen har rimliga ränteförväntningar. Det skriver Andreas Wallström, senior analytiker vid Nordea, i en analys.

"Risken för att hushåll idag överbelånar sig på grund av underskattning av boräntan är liten enligt vår bedömning", skriver han.

Han noterar att i Konjunkturinstitutets senaste undersökning i juli räknade de svenska hushållen med en rörlig boränta på lite drygt 3 procent om ett år och cirka 4 procent om fem år.

"Enligt vår bedömning är dessa förväntningar rimliga", skriver Andreas Wallström.

Nordeas bästa bedömning är att en normal skillnad mellan reporänta och rörlig boränta är omkring 2 procentenheter. Med bankens prognos, som är mer aggressiv än både marknadsförväntningarna och Riksbankens egen räntebana, börjar Riksbanken höja reporäntan i april nästa år och den rörliga boräntan uppgår till 3,0-3,5 procent på ett år sikt.

På fem års sikt är dock hushållens ränteförväntningar lägre än marknadsförväntningarna, som implicerar en boränta på runt 4,5 procent, med antagandet om att den ligger cirka 2 procentenheter över reporäntan.

Andreas Wallström konstaterar att Riksbankens dessutom alltjämt räknar med en normal reporänta på 3,5-4,0 procent, vilket gör att Riksbankens förväntningar på en normal boränta ligger ännu högre.

"Riksbanken indikerar snarast att rörlig boränta normalt borde ligga kring 5-6 procent, vilket kanske bidrar till majoritetens oro", skriver han.

Han skriver vidare att inflationsförväntningarna dessutom sjunkit på senare tid, vilket har gjort att förväntningarna på de reala boräntorna (som borde styra hushållens belåning) har stigit. Den förväntade reala bolåneräntan på ett års sikt är i dag strax under 2 procent, en uppgång från närmare noll i början av 2010.

KI frågar inte hushållen efter deras inflationsförväntningar på fem års sikt, men enligt Prosperas undersökning bland penningmarknadens aktörer och arbetsmarknadens parter har även dessa inflationsförväntningar sjunkit något under senare tid, till 1,9 procent. Överfört till hushållen innebär det en förväntad en real boränta på omkring 2 procent också på fem års sikt.

Andreas Wallström tittar vidare på om vissa grupper skulle kunna ha alltför låga förväntningar på bolåneräntorna, som unga högt belånade hushåll i storstadsregionerna. Han hittar dock inget belägg för det. Visserligen har unga lägre ränteförväntningar än äldre, men skillnaderna är små, och inte heller syns någon regional skillnad i förväntningarna.

"Även om ränteförväntningarna i olika åldrar och regioner är rimliga, och inte nämnvärt skiljer sig åt, så utesluter analysen naturligtvis inte att vissa hushåll kan ha förväntningar i det blå", skriver Andreas Wallström.

Han konstaterar vidare att hushållen även verkar ha realistiska förväntningar på sin egen framtida inkomst, där hushållen enligt KI:s undersökning räknar med löneökningar på omkring 3 procent det kommande året, vilket är nära det historiska snittet och i linje med de flestas prognoser.

Slutligen tittar han på hushållens förväntningar på bostadspriserna, som också är centrala för analysen av om hushållen överbelånar sig.

Att döma av SEB:s Boprisindikator förväntar sig hushållen förväntar sig stigande huspriser under de kommande tolv månaderna. Det är dock snarast hushållens mer långsiktiga förväntningar, kanske över den kommande 10-årsperioden, som är av betydelse. På detta område finns dock ingen statistik.

"Det som talar emot att hushåll idag skulle ha en alltför optimistisk syn på utvecklingen av huspriser är flera års diskussion om svenska huspriser, otaliga domedagsprofetior och svarta rubriker, vilka inte borde undgått något hushåll", skriver Andreas Wallström.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom