Oförändrad norsk styrränta

2013-09-19 09:19 Affärsvärlden Redaktionen

Norges Bank lämnade styrräntorna oförändrade på torsdagen, rapporterar Bloomberg News. Folioräntan ligger därmed kvar på 1,50 procent.

Enligt TDN Finans enkät räknade samtliga av de tolv tillfrågade ekonomerna med att Norges Bank skulle lämna styrräntan oförändrad till 1,50 procent.

Räntorna justerades senast den 14 mars 2012, då de sänktes med 25 punkter, till 1,50 procent.


Norges Bank bedömer att styrräntan bör ligga i intervallet 1,00-2,00 procent fram till nästa penningpolitiska rapport i december.

"Analyserna visar på att styrräntan kommer behållas på dagens nivå fram till sommaren nästa år, och att den därefter höjs gradvis mot en mer normal nivå", säger vice Jan F Qvigstad i en kommentar.

Han konstaterar att prisökningarna har varit högre än väntat och att kronan försvagats, men å andra sidan har tillväxten i norsk ekonomi varit lägre än tidigare antagits och därför hölls styrräntan oförändrad vid detta möte.

Han säger att utsikterna för produktion och sysselsättning i Norge har försvagats lite, men kapacitetsutnyttjandet väntas ändå hålla sig nära en normal nivå framöver. Prognosen är att prisökningarna kommer att ligga under 2,5 procent även de kommande åren.

Enligt Norges Banks räntebana väntas styrräntan ligga på 1,50 i december 2013,
1,63 i juni 2014 och 1,74 i december 2014. I den föregående räntebanan antogs en
styrräntan på 1,38 i december 2013, 1,40 i juni 2014 och 1,58 i december 2014.

Norges Bank skriver att uppgången i inflationen de senaste månaderna kan hänga samman med högre importpriser, men också ökande kostnader i företagen och högre marginaler. Med så stora rörelser i inflationen som har setts på sistone är osäkerheten om utvecklingen de närmaste månaderna större än normalt.

Direktionen diskuterade också drivkrafterna för utvecklingen i priserna framöver och pekade på att löneutvecklingen kommer att vara viktig. Låga kostnadsökningar hos handelspartners kan få betydelse för löneavtalen i Norge kommande år och den stora arbetskraftsinvandringen kan också dämpa löneökningarna.

I den penningpolitiska bedömningen lades vikt vid att inflationen har varit högre än väntat och att kronan försvagats, men också att drivkrafterna för inflationen längre fram fortsatt är dämpade.
 

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom