Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökat tjänsteinnehåll i Sveriges export

2018-02-13 09:50

Företagstjänster fortsätter att öka sin andel av industrins förädlingsvärde för export. Industrin står samtidigt för knappt vart femte jobb och mer en än femtedel av BNP.

Det visar en rapport från chefekonomerna Lena Hagman från Almega och Mats Kinnwall från Industriarbetsgivarna.

De konstaterar att basindustrin skapar många indirekta jobb och en fjärdedel av Sveriges totala sysselsättning arbetar med att producera Sveriges exportprodukter. Nära 60 procent av dem jobbar inom tjänstesektorn.

Sveriges export präglas av ett ökat tjänsteinnehåll. Att dela upp näringslivet i industri och tjänstesektor saknar verklighetsförankring, varu- och tjänsteproduktionen i Sverige är sedan länge starkt sammanflätade.

"Industrin spelar fortfarande en stor roll, och med bättre konkurrensförutsättningar skulle en hel del av de investeringar som svenska företag gjort i omvärlden istället ha kunnat ske i Sverige", säger Mats Kinnwall i en kommentar.

Över hälften av industrins sysselsättning med produktion av exportprodukter finns bland industrins leverantörer av insatsvaror och insatstjänster.

Sedan 1990-talet har specialiseringen av Sveriges produktion av exportprodukter präglats av att exporten fått ett allt större tjänsteinnehåll, dels i form av ökad andel företagstjänster som insats i produktionen av exportprodukterna inom gruv- och tillverkningsindustrin, och dels i form av ökad export från tjänstesektorn i sig.

Medan industrin är den mest exportinriktade sektorn i Sverige, har tjänstesektorn och särskilt olika typer av företagstjänster, också blivit mer exportinriktade.

Under de senaste åren, från finanskrisen 2008 och framåt, visar statistiken att strukturomvandlingen fortsatt och i snabb takt.

"En huvudsaklig slutsats som kan dras är att den internationellt konkurrensutsatta sektorn utgör en väsentlig del av näringslivets totala produktion och sysselsättning i Sverige. Utvecklingen visar på ett ökat tjänsteinnehåll i Sveriges produktion för exportmarknaden och att denna produktion är både utspridd och starkt integrerad mellan exportindustrin och särskilt företagstjänster", står det i rapporten.

Dessutom har exporten av renodlade tjänster från främst företagstjänster ökat. Under 2015 fick dessutom en annan tjänstebransch ett exportlyft, då exporten av dataspel och annan programvara fick ett uppsving.

Att alltfler sysselsätts med exportproduktion inom tjänstesektorn beror både på en ökad export av avancerade tjänster från tjänsteföretag till exportmarknaden och även ökad försäljning av tjänster som används i exportindustrins produktion.

"Det återspeglar den växande betydelsen av tjänsteinnehållet för svenska företags möjligheter att konkurrera på exportmarknaden", säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom