Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Oniva Online Group vinstvarnar igen

2015-02-04 07:46

Oniva Online Group tar en "engångsnedskrivning" av gamla kundfodringar, reserverar för osäkra fordringar och sänker prognoser.

Totalt är behovet för nedskrivningar av gamla kundfordringar och reservering av osäkra fordringar "i storleksordningen" 30 miljoner kronor vilket kommer att påverka resultatet för 2014.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Av de 30 miljoner kronor som nämns ovan avser cirka 13 miljoner gamla kundfordringar och cirka 17 miljoner osäkra fordringar som bland annat uppkommit i samband med förvärv. Online Group kommer att

"fortsätta arbetet med att driva in dessa utestående fordringar".

Helårsprognosen för bolagets omsättning under 2014 sänks från cirka 260 miljoner kronor till cirka 256 miljoner.

Ebitda-prognosen sänks från cirka 10 miljoner till cirka -24 miljoner, inräknat "engångsnedskrivningar av gamla kundfordringar och reservering för osäkra fordringar". Exkluderat de senare posterna sänks ebitda-prognosen från cirka 10 till cirka 6 miljoner.

I samband med varje årsbokslut görs en test av goodwill-värden i koncernbalansräkningen. Mot bakgrund av koncernens lönsamhetsutveckling under 2014 räknar styrelsen med att "det kommer att finnas behov för nedskrivning av goodwill".

Styrelsen uppger samtidigt att bolaget är "i slutfasen av genomförandet" av åtgärdsprogrammet som startade den 16 juni 2014. Man har följande åtgärder pågående:

* En fortsatt genomgång av administrativa rutiner och "hantering av närståendetransaktioner"

* Konsolidering och utveckling av de förvärvade verksamheterna

* "Test av goodwillvärdering" i koncernbalansräkningen inför årsbokslutet

Online Group lämnar bokslutskommuniké för helåret 2014 den 26 februari.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom