Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

PPM kan inte stoppa nya högriskfonder

2017-08-23 12:54

Alfred Berg lanserar två nya PPM-fonder med rekordhög hävstång. "Katastrofalt för deras pension om innehavet behålls ett antal år", varnar Pensionsmyndighetens specialist om riskerna för spararna.

Alfred Berg fortsätter infasningen av alltmer spekulativa så kallade hävstångsstrategier i PPM-systemet. På tisdagen godkändes den nya fondduon Movestic Bull 2.0 och Movestic Bear 2.0.

Liksom Alfred Bergs tidigare Bull- och Bear-fonder i PPM använder de nya Movestic-fonderna derivatinstrument. Den stora skillnaden är hävstångseffekten: dels höjs nivån i den nya Bull-fonden, men framförallt introduceras en kraftfull hävstångseffekt nu även på Bear-sidan.

Förenklat siktar Bull 2.0 på att ge spararen cirka 1,85 gånger den dagliga avkastningen för Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30GI i samma riktning som Stockholmsbörsen. Den förstärker uppgångar de dagar börsen stiger och den förstärker värdetapp de dagar börsen faller.

Bear 2.0 spekulerar också med en hävstång på 1,85 gånger Stockholmsbörsens dagliga avkastning, fast i motsatt riktning. Det innebär att Bear-fonden stiger brant de dagar börsen faller, men upplever stora värdetapp de dagar börsen stiger.

Utan att gå in på teknikaliteterna är ordet daglig en viktig aspekt bakom i hur hävstången är upplagd. Bortom dagsperspektivet ska spararen här inte förvänta sig att avkastningen överensstämmer med indexets utveckling gånger hävstångsfaktorn, särskilt inte när perspektivet flyttas till innehav på månader eller år. Handlas börsen tillräckligt slagigt under en längre tid så riskerar värdet på strategier med hög daglig hävstång att urholkas.

I riskavsnittet på Movestics hemsida finns beskrivet hur varken Bull- eller Bear-varianten är lämpliga som innehav i lägen då marknaden saknar en tydlig trend i avsedd riktning.

För Movestic Bear 2.0 varnas dessutom för att fonden inte är lämplig som "långsiktigt innehav" överhuvudtaget.

Förvaltaren ser tydliga användningsområden, lägger ansvar på spararna

Movestic Bull och Bear förvaltas av Alfred Berg på uppdrag av Movestic, ett bolag som grundades inom Kinnevikkoncernen men i dag ägs av det brittiska liv- och pensionsbolaget Chesnara.

Alfred Bergs förvaltare Ulf Torell beskriver för Affärsvärlden hur Movestic Bull kan användas för att tillfälligt öka aktieexponeringen i en väldiversifierad PPM-portfölj.

När det gäller Movestic Bear ser Torell ett annat tydligt avgränsat användningsområde.

– Bear ska ses som en produkt för ett portföljperspektiv. Som pensionssparare har du en väldigt lång placeringshorisont på 10-20-30-40 år. Din aktieportfölj kan under perioder ha givit så pass bra avkastning att du börjar bli orolig. Då kan en placering i Bear ge en unik möjlighet att under en begränsad tid skydda portföljen, ett alternativ till att sälja alla dina innehav, säger Torell.

Är inte (Movestic) Bear ett lite väl sofistikerat – och väldigt tradinginriktat – inslag i en PPM-strategi?

– Det är ett kortsiktigt skydd som, liksom alla investeringar i sparprodukter, bygger på att du vet vad du gör för någonting. Fonden är inte komplicerad i sig, den följer strikt utvecklingen för svenska aktier men den ger en högre utväxling uppåt som nedåt.

Hur tillser ni att den enskilde spararen förstår risken med att placera sina pensionspengar i Bear?

– En bearfond är inte något som är lämpligt för ett långsiktigt sparande. Den ska snarare ses en kortsiktig möjlighet att begränsa nedåtrisken i en väldiversifierad portfölj, alternativ en möjlighet för den aktive spekuleraren att investera i nedgångar, svarar Torell.

Utöver förvaltarens skyldighet att korrekt informera spararna kring användningsområde och risker med produkterna så hänvisar Alfred Berg-förvaltaren till att dagens PPM-system i grunden bygger på den enskilde spararens stora valfrihet för sina egna placeringar.

– Redan tidigare kunde man som sparare investera i högriskmarknader såsom exempelvis Sydafrika eller Turkiet. PPM har sett det som viktigt att spararen har möjlighet att investera i många olika marknader. Hävstångsprodukterna adderar bara en ytterligare dimension för spararen och rätt använt kan de öka avkastningen i uppgångar och minska förlusten i nedgångar, säger Ulf Torell.

Pensionsmyndighetens expert ifrågasätter lämpligheten, får ej agera

Affärsvärlden har även talat med Pensionsmyndighetens fondspecialist Rasmus Bjälkeson. Efter år av stark börs och högt sparande förvånas han inte över fondbolagens lanseringar av alltmer nischade, och i vissa fall mindre sunda, fondstrategier inom PPM – en utveckling som myndigheten i dag saknar mandat för att stävja.

– Vårt regelverk säger att vi ska utvärdera fondbolagets administration och regelefterlevnad. Fonderna ska ha rätt tillstånd, det vill säga vara värdepappersfonder som får säljas och marknadsföras i Sverige. Att bedöma en viss placeringsinriktnings lämplighet inom premiepensionssparandet är däremot inte inom vårt mandat, för närvarande, säger Rasmus Bjälkeson.

Fondspecialisten hänvisar vidare till de många diskussioner som pågår kring nya riktlinjer för PPM, där myndigheten lämnat ett flertal förbättringsförslag till regeringen.

– Fram till att de nya riktlinjerna är fastslagna kan inte vi neka dem (Alfred Berg, Affärsvärldens anm.) från att få med de här fonderna baserat på den väldigt höga hävstången. Vad vi däremot säkerligen kommer att göra är att informera på ett bättre sätt kring den här typen av fonder.

Ser du en fara i att den nya Bear-fonden kan bli populär efter ett hypotetiskt börsfall? Att den då lockar till sig sparare som sedan blir i princip utraderade på en börs som går sidledes eller som börjar stiga?

– Ja, kombinationen av Bear och så pass hög hävstång bör användas endast under korta tidsperioder då det innebär mycket stora risker. Säg att marknaden går ned i ett halvår, och att en del sparare då viktar över till fonden bara baserat på att den varit bästa fond under det halvåret. Det skulle kunna bli katastrofalt för deras pension om innehavet behålls ett antal år. Men oavsett marknadsriktning driver också alltför hög hävstång fondens kostnader och kan ge negativ utdelning den dag volatiliteten ökar.  Det gör dessa fonder väldigt farliga och jag tycker det är tveksamt om de är lämpliga på vårt fondtorg. Premiepensionssystemet är ett verkligt långsiktigt sparande som tar tillvara aktiemarknadens långsiktiga avkastning, där bör också fondernas fokus vara, svarar Rasmus Bjälkeson.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom