Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Prognoschef: Väldigt starkt

2010-05-28 10:29

BNP-utfallet för första kvartalet var överraskande starkt i årstakt och talar i sig för en upprevidering av Konjunkturinstitutets prognos för helåret 2010, som i marsprognosen låg på 2,4 procent.

Det säger Kristian Nilsson, nyutnämnd prognoschef på Konjunkturinstitutet, till Nyhetsbyrån Direkt på fredagen.

Enligt SCB:s Nationalräkenskaper steg BNP med 3,0 procent under första kvartalet jämfört med första kvartalet 2009, vilket var mer än väntade 1,5 procent enligt SME Direkts prognosenkät.

Kristian Nilsson säger att skuldkrisen i euroområdet och påföljande åtstramningar generellt talar för att revidera ned BNP-prognoserna, men denna effekt kan bli tydligare under 2011. För 2010 överväger ändå utfallet första kvartalet vilket "summa sumarum" talar för en uppreviderad BNP-prognos, för 2011 är det mer svårbedömt.

I mars spådde KI en BNP-ökning på 3,8 procent för 2011. KI:s nästa prognos publiceras den 23 juni.

Konjunkturinstitutet hade i sin mars-prognos ett antagande om att BNP skulle öka med 0,7 procent i årstakt under första kvartalet. Efter SCB:s generalrevideringar, publicerad den 6 maj, och med hänsyn taget till ny information hade KI vid ett möte i veckan reviderat upp sin prognos för första kvartalet till 2,4 procent.

Kristian Nilsson konstaterar att utfallet för första kvartalet var "väldigt starkt".

- Vi trodde på en ganska bra utveckling första kvartalet men det här var starkare. Framförallt var det privatkonsumtionen som överraskade, säger Kristian Nilsson.

KI har tidigare varit överraskade över att privatkonsumtionen utvecklats svagt jämfört med andra indikatorer, som KI:s egen undersökning om hushållens inköpsplaner, men fredagens utfall pekar nu mer i linje med indikatorerna, även om detaljhandelsutvecklingen gör att inkommande data fortsatt spretar.

Lagerinvesteringarna gav ett BNP-bidrag på 1,4 procentenheter första kvartalet, men detta var mer i linje med förväntningarna hos KI som trodde att lagren skulle driva tillväxten.

Kristian Nilsson konstaterar också att exporten steg lite mer än antagits, men att detta samtidigt är något som mycket drivits av lageruppbyggnad i omvärlden.

Han framhåller samtidigt att den säsongsrensade statistiken ska tolkas med stor försiktighet, eftersom SCB med sin nya "dummy-variabel" plockar bort alltför stora "extremvärden" mellan kvartalen. Med den gamla säsongsrensade metoden skulle utvecklingen på kvartalsbasis varit klart starkare. Det är inte säkert att KI i sin egen säsongsrensning kommer att följa SCB:s metod, säger Kristian Nilsson.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom