Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Punkt för Postbanken

1999-10-07 08:00

När samarbetet med Posten avbryts satsar Nordbanken påbank-i-butik. Goda erfarenheter finns att hämta från systernMerita Bank.

Posten tycks ha varit en dyr distributionskanal förbanktjänster. För Posten är samarbetet med Nordbanken enförlustaffär. Enbart i år beräknas underskottet till 300miljoner kronor för de tjänster som utförs åt bankens kunder,inklusive Postbanken. Postens slutsats är att lönsamheten är fördålig för att två parter ska kunna dela på affären.Med tanke på att transaktionerna vid postkontoren trendmässigtminskar är prognosen dyster. Postledningen har flaggat för attden skulle kunna komma att säga upp avtalet med Nordbanken ochföga överraskande var det detta som hände i förra veckan. Detinnebär att samarbetet upphör våren 2001. Detta kommer sannoliktatt påskynda nedläggningen av konventionella postkontor. Det äri linje med styrelsens strategiplan, som prioriterar brev- ochpaketverksamheterna. För personalen är utvecklingen minst sagtoroväckande.

Akut för 25 år sedan

Vid första påseendet är det ett bakslag för Nordbanken attbanden med Posten klipps av. Tillgången till postkontoren harökat tillgängligheten, i synnerhet som banken av historiska skälhar ett litet eget kontorsnät. Men detta problem var mer akutnär dåvarande PKbanken bildades för tjugofem år sedan än idag.Modern teknik och ändrat kundbeteende har förändratförutsättningarna och i banken tycks man inte vara särskiltskakad. Missnöjet från Posten är ingen nyhet och bankledningen har haftgod tid på sig att tänka igenom en alternativ strategi. I självaverket räknar den med att kostnaden för att i egen regi betjänakunderna blir lägre än den årliga ersättningen till Posten påomkring 700 miljoner kronor. Inte heller för banken ärsamarbetet således den mest kostnadseffektiva lösningen.

Modern teknik

Postbanken, som nu helt övergår till Nordbanken, har omkring400.000 kunder. En del av dessa räknar banken med att kunnabetjäna med hjälp av modern teknik, det vill säga internetbankenoch/eller telefonbanken. Men banken kommer också att bygga utsin lokala närvaro i landet. Det betyder i praktiken några, mentroligen endast ett fåtal, nya konventionella kontor.Huvudsakligen kan man räkna med att Nordbanken sätter upp olikaformer av bank-i-butik-lösningar, som är enklare och betydligtbilligare att etablera än konventionella bankkontor. Här finnsdet goda erfarenheter i koncernen, inte minst i Merita Bank, denfinländska delen av Merita-Nordbanken, som har 50 sådana enheteri drift i Finland.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom