Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Riksgälden stödjer förslag om skärpt amorteringskrav

2017-09-08 13:44

Riksgälden tillstyrker Finansinspektionens förslag om ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter mot bakgrund av att det behöver genomföras åtgärder för att fortsatt dämpa hushållens skuldutveckling.

Det skriver Riksgälden i ett pressmeddelande på fredagen, med anledning av ett remissyttrande.

Riksgälden delar FI:s bedömning att ytterligare åtgärder behövs för att dämpa hushållens skuldutveckling. Samtidigt bör det poängteras att det grundläggande problemet i hög grad beror på en bostadsmarknad som inte fungerar tillfredställande och att priset på krediter är lågt. Riksgälden anser att åtgärder inom andra politikområden, såsom bostads- och skattepolitik, är nödvändiga för att på sikt komma till rätta med bostadsmarknadens strukturella obalanser.

Riksgälden instämmer även i bedömningen att de risker som är kopplade till hushållens höga skuldsättning för närvarande primärt handlar om att hushåll kan komma att dra ner sin konsumtion kraftigt vid en makroekonomisk störning.

Förslaget att koppla det skärpta amorteringskravet till hushållens skuldkvot välkomnas av Riksgälden. Denna modell har tydliga fördelar jämfört med exempelvis ett absolut skuldkvotstak.

Finansinspektionens förslag är i korthet att hushåll vars skulder är större än 4,5 gånger inkomsten får ett extra amorteringskravpå 1 procentenhet av bolånet per år.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom