Stora Enso ökar utdelningen

2016-02-04 11:31 Affärsvärlden SIX

Skogsbolaget redovisar ett ökat operativt rörelseresultat. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 0,33 euro per aktie.

Stora Enso redovisar ett operativt rörelseresultat* på 242 miljoner euro (209) för det fjärde kvartalet 2015.

Väntat var 245 miljoner euro, enligt SIX News/Inquiry Financials analytikerenkät. Utfallet var därmed 1 procent sämre än väntat.

Engångsposterna i kvartalet blev -250 miljoner euro (-225), netto. Väntat var just -250 miljoner euro, vilket också hade aviserats av bolaget.

Rapporterat (IFRS) rörelseresultat uppgick till 393 miljoner kronor (-95), att jämföra med förväntningar på 424 miljoner.

Rapporterat resultat före skatt blev 360 miljoner (-193), att jämföra med förväntningarna på 370 miljoner.

Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets ägare uppgick till 424 miljoner euro (-125) och resultatet per aktie blev 0,54 euro (-0,15), efter utspädning. Väntat nettoresultat var 379 miljoner och väntat resultat per aktie var 0,48 euro.

Stora Ensos nettoomsättning blev 2.487 miljoner euro (2.552). Enligt enkäten förväntades omsättningen uppgå till 2.503 miljoner euro.

Utdelningsförslaget för 2015 är 0,33 euro per aktie (0,30). Här väntade sig analytikerna i genomsnitt 0,32 euro.

Stora Ensos kassaflöde efter investeringar var 75 miljoner euro i det fjärde kvartalet 2015 (+234 miljoner euro 30 september 2015).

Koncernens nettoskuldsättningsgrad var 0,60 gånger vid utgången av kvartalet, att jämföra med 0,66 vid utgången av föregående kvartal. Koncernens mål är att denna ska understiga 0,8 gånger.

Stora Ensos operativa avkastning på sysselsatt kapital under den senaste rullande 12-månadersperioden var 11,3 procent (9,7). Här är målet mer än 13 procent över en konjunkturcykel.

* Måttet operativt rörelseresultat är ett icke-IFRS mått där engångsposter samt resultatraden värdering till verkligt värde och ej operativa poster exkluderas.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom