Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Storbanken: Boprisnedgången dämpar svensk tillväxt

2018-01-05 07:41
Mörka moln över en byggarbetsplats i Sollentuna centrum. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Sjunkande bostadspriser kommer att bromsa in tillväxten i Sverige i år genom ett lägre bostadsbyggande och även en något svagare privatkonsumtion. Det finns samtidigt motverkande faktorer i form av investeringar i näringslivet, nettoexport och en expansiv finanspolitik.

Det skriver Danske Bank i sin Nordic Outlook som presenterades på fredagen.

Sveriges BNP väntas öka 1,6 procent i år och 2,0 procent 2019, efter en tillväxt på 2,4 procent 2017.

I den förra prognosen i oktober spåddes en BNP-tillväxt på 1,9 procent i år.

Danske Bank noterar att runt en tredjedel av den svenska BNP-tillväxten för närvarande är direkt relaterad till bostadsbyggande. Faran med det är att bostadsbyggandet historiskt har varit starkt korrelerat med bostadspriserna. Det historiska sambandet är att en nedgång med 10 procent för bostadspriserna inneburit att bostadsbyggandet sjunkit 30-40 procent, samtidigt som det också kan påverka privatkonsumtionen och andra delar av ekonomin.

Under hösten har det stått klart att det finns att överutbud av exklusiva bostadsrätter i Sverige, vilket har pressat bostadspriserna. Enligt Valueguards statistik har bostadspriserna i Stockholm sjunkit närmare 10 procent från i augusti. Danske Banks egen indikator tyder på att nedgången fortsatt med ytterligare 2 procent i december.

"Storleken på prisnedgången väntas sprida sig i den svenska ekonomin till en generell priskorrektion. Vi ser för närvarande inga tecken på att priserna har börjat stabilisera sig", skriver Danske Bank som räknar med att bostadspriserna kommer att sjunka 10 procent i år.

De räknar med att boprisnedgången kommer att bromsa in tillväxten genom ett minskat byggande, men att det ändå blir begränsade effekter på andra delar av ekonomin. Detta eftersom sysselsättningen ökar snabbt och arbetslösheten sjunker, och disponibla inkomster ökar med 3-4 procent. Dessutom är sparandet högt och hushållen har stora förmögenheter.

"Om arbetsmarknaden försvagas finns det en risk för en mer uttalad inbromsning i BNP-tillväxten. En ytterligare nedgång i villa- och bostadsrättspriser kan också slå mot förmögenheter och hushållsförtroende, och leda till en inbromsning i detaljhandel och privatkonsumtion", skriver Danske Bank.

Danske Bank räknar med att inflationen kommer att bromsa in till 1,6 procent i år för att sedan sjunka till 1,4 procent 2019. För detta talar att flera faktorer som lyft inflationen under 2017 är tillfälliga, som skattehöjningar.

"De två grundläggande drivkrafterna för inflationen, lönetillväxt och valutarörelser, tyder fortsatt på ett svagt inflationstryck", skriver Danske Bank.

Danske Bank bedömer att Riksbanken är för optimistiska om både inflation och inflationsförväntningar och tror inte att det blir någon höjning av reporäntan i år.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom