Svensk tillväxt starkare än väntat

2016-02-29 08:33 Affärsvärlden SIX
Foto: Hasse Holmberg/TT

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med preliminära 4,5 procent under det fjärde kvartalet 2015 jämfört med samma kvartal året innan.

Jämfört med kvartalet innan ökade BNP med säsongsrensade 1,3 procent.

Det framgår av statistik från SCB.

Marknadens förväntningar låg vid en tillväxt på 3,6 procent i årstakt, enligt SIX News sammanställning av analytikers estimat. Spannet i förväntningarna sträckte sig mellan +3,3 till +4,2 med en median på +3,5 procent.

För kvartalstakten låg förväntningarna vid +0,8 procent. Här sträckte sig förväntningarna mellan +0,6 till +1,4 procent med en median på +0,7 procent. Tio analytiker deltog i enkäten.

Under det tredje kvartalet växte Sveriges BNP med reviderade 4,1 procent i årstakt och med reviderade 1,0 procent jämfört med närmast föregående kvartal. De preliminära utfallen var +3,9 procent i årstakt och +0,8 procent i kvartalstakt.

Hushållens konsumtionsutgifter var säsongrensat 0,9 procent högre i det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Totalt bidrog hushållens konsumtion med 0,4 procentenheter av den totala säsongrensade tillväxten.

Offentlig konsumtion ökade med 0,9 procent jämfört med tredje kvartalet. Bidraget till BNP var 0,2 procentenheter.

Lagerinvesteringarna drog samtidigt ned den säsongsrensade BNP-utvecklingen med 0,3 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar steg med 2,0 procent jämfört med föregående kvartal. Det lyfte den totala BNP-tillväxten med 0,5 procentenheter. Framför allt var det investeringarna i immateriella tillgångar som bidrog till ökningen.

Exporten steg med 2,9 procent totalt, vilket bidrog med 1,3 procentenheter till BNP-uppgången. Exporten av varor ökade med 2,5 och exporten av tjänster steg med 3,5 procent.

Importen var 2,0 procent högre under det fjärde kvartalet jämfört med kvartalet innan. Den högre importen drog ner BNP-utvecklingen med 0,8 procentenheter. Sammantaget förklaras alltså 0,5 procentenheter av BNP-uppgången det fjärde kvartalet av exportnettot.

Produktionen inom näringslivet steg med 1,4 procent jämfört med kvartalet innan. De varuproducerande branscherna ökade produktionen med 1,6 procent. Tillverkningsindustrin hade en tillväxt på 1,7 procent. Byggindustrin hade en tillväxt på 3,6 procent.

I de tjänsteproducerande branscherna ökade produktionen med 1,2 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade 0,7 procent fjärde kvartalet säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 0,2 procent.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 4,4 procent i löpande priser fjärde kvartalet 2015 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 3,6 procent.

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med preliminära 4,1 procent under 2015 jämfört med året innan. Det kan jämföras med en ekonomisk tillväxt på 2,3 procent under 2014.

Det framgår av statistik från SCB.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 2,6 procent, offentlig konsumtion ökade med 2,5 procent och lagerinvesteringarna höjde BNP med 0,1 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar steg med 7,3 procent.

Exporten steg med 5,9 procent och importen ökade med 5,4 procent. Exportnettot bidrog med 0,4 procentenheter till BNP-nettot.

Produktionen inom näringslivet steg med 4,7 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade 1,5 procent och antalet arbetade timmar steg 1,6 procent.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 4,0 procent i löpande priser 2015 jämfört med 2014. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 3,0 procent.

Hushållens sparande ökade med 32 miljarder kronor och uppgick till 357 miljarder kronor i löpande priser år 2015. Sparkvoten, beräknad exklusive premie- och tjänstepensionssparande, uppgick till 8,0 procent.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom