Vinst för Bergs Timber

2016-01-21 12:06 Affärsvärlden SIX

Sågverksbolaget redovisar en vinst efter finansnetto för det första kvartalet i räkenskapsåret.

Bergs Timber redovisar ett resultat efter finansnetto på 5,9 miljoner kronor (-2,6) för det första kvartalet i räkenskapsåret som slutar sista augusti.

Rörelseresultatet blev 7,3 miljoner (-1,2), vilket gav en marginal på 3,2 procent (-0,7). Bolagets finansiella mål är en rörelsemarginal på minst 5 procent.

"Det förbättrade resultatet beror på ett fortsatt högt kapacitetsutnyttjande vid våra anläggningar samt förbättrat sågutbyte.

Vidare har de åtgärder som vidtagits för att förbättra produktiviteten fått genomslag", skriver bolaget.

Nettoresultatet uppgick till 4,6 miljoner (-2,0), motsvarande 0,04 kronor per aktie (-0,02).

Nettoomsättningen uppgick till 224 miljoner (166). Produktionsvolymen var 102 tusen kubikmeter (73). Försäljningsvolymen var 78 tusen kubikmeter (58).

"Ökningen av nettoomsättningen beror på att Gransjöverken konsolideras från och med 1 december 2014, och ingår därmed inte i delårsperioden föregående år. För jämförbara enheter är omsättningen på en oförändrad nivå jämfört med föregående år", skriver bolaget. Samma sak gäller produktionen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,1 miljoner (15).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4,3 miljoner (2,4). Investeringarna i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgick till 5,3 miljoner (0,6) och avsåg i huvudsak "reinvesteringar i arbetsfordon".

Nettoskuldsättningsgraden var 0,72 gånger (0,70). Bolagets finansiella mål är att den ska vara högst 1,0.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom