Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bostäder byggs i Stockholms mest förorenade områden

2013-05-23 08:27
Till vänster en bild på Kvarnholmen i Nacka (2009) och till höger Agas huvudkontor på Lidingö (1998). Foto: Scanpix

Bara i Stockholms län finns 8 000 kända områden med förorenad mark. På flera av de mest utsatta platserna planeras och byggs det bostäder. "Totalt sett lär vi lägga runt 200 miljoner kronor på alla saneringar", säger Nicklas Bäckfjärd, vd på Peab- och JM-ägda Kvarnholmen Utveckling AB, till Affärsvärlden.

På tolv platser i Stockholms län anser Länsstyrelsen att miljörisken är mycket stor och myndigheten har gett områdena riskklass 1, vilket är den högsta klassen. (se faktaruta nedan)

En av Stockholms läns mest förorenade platser är Dalénum på Lidingö. Här startade gasbolaget AGA, med industrimannen Gustaf Dalén i spetsen, upp sin verksamhet 1912 och gav också området dess namn.

AGA var länge världens största gastillverkare och här hanterades mycket farliga ämnen som PAH, bly och cyanid. Enligt Länsstyrelsen är spridningsförutsättningarna mycket höga i marken.

”När området blir bostadsområde kommer känsligheten för människors hälsa att bli mycket stor. Redan idag är den stor längs strandpromenaden”, skriver Länsstyrelsen i en bedömning från 2007.

Under 2010 började JM i samarbete med Lidingö Stad och Fortum Värme att bygga ett nytt bostadsområde som ska integreras med de gamla fabrikslokalerna. Några flerbostadshus har byggts och fler tillkommer under de närmaste åren. Sammanlagt ska JM uppföra 1 000 bostäder i området.

Ett annat av de mest miljöfarliga områdena i Stockholms län, där det byggs bostäder, är Kvarnholmen i Nacka. Byggentreprenör är Kvarnholmen Utveckling AB (KU) som sedan december 2012 ägs till lika stora delar av Peab och JM.

På Kvarnholmen har det sedan slutet av 1800-talet legat oljedepåer som samlat närmare 40 000 kubikmeter tjockolja i bergrummen. OK Petroleum/Preem hanterade drygt 800 000 ton olja på platsen varje år fram till slutet av 2008. Bergrummen som tidigare har lagrat bensin håller nu på att avvecklas.

”Miljöenheten anser att det inte kan uteslutas att även efter avveckling av bensinbergrummen så kvarstår en risk för olägenheter för människor och påverkan på Saltsjön. Kommunfullmäktige kommer inte att anta detaljplanen innan tillståndsbeslut från Mark- och miljödomstolen finns”, skriver Nacka Kommuns på hemsidan.

”Känsligheten i området avseende människors exponering blir mycket stor om markanvändningen ändras från industriområde till bostadsområde, vilket just nu detaljplaneras för”, skriver KU AB själva i sin ansökan till Länsstyrelsen.

Sveriges geologiska undersökningar (SGU) har också gett sina synpunkter angående avvecklingen av bensinbergrummen på Kvarnholmen. SGU har då tagit del av ”Avvecklingsplanen för bergrummen” samt ”Riskbedömningen”. SGU:s bedömning är att:

  • det via grundvattnet kan vandra ut föroreningar från bergrummen till Saltsjön.
  • det finns risk för att bensinångor och svavelväte kan påverka luften i byggnader ovanför och intill bergrummen.
  • det finns risk för kvarlämnade produkter i bergrummen.

(Källa: Nacka Kommuns hemsida)

På Kvarnholmen har också funnits en annan stor miljöbov. År 1871 lät Oscar F. Carlsson uppföra Stockholms superfosfatfabrik i Gäddviken på Kvarnholmen där det bland annat tillverkades superfosfat, konstgödsel.

”Från verksamheten uppkom föroreningar såsom kisbränder och färgavfall, vilka innehåller metaller såsom arsenik, koppar, bly, kadmium, zink och kvicksilver. Flera av dessa har mycket hög farlighet för människors hälsa och för miljön”, skriver Länsstyrelsen angående superfosfatfabriken.

”Sedimenten i både Saltsjön och Svindersviken är kraftigt påverkade av tidigare verksamheter och är idag starkt förorenade med mycket höga halter kvicksilver, koppar och PAH samt höga halter av kadmium, bly, krom och zink.” skriver KU AB i oktober 2008.

- Totalt sett så kommer vi lägga någonstans kring 200.000.000 kr på alla saneringar fram till 2020 som jag ser det idag, säger Nicklas Bäckfjärd, vd på KU AB, i ett mejl till Affärsvärlden.

Utöver ovan nämnda verksamheter rinner renat avloppsvatten från två av Stockholms större reningsverk ut i närområdet. Vattenkvaliteten påverkas även negativt av föroreningar via utströmmande Mälarvatten, intensiv båttrafik, dagvattenustsläpp från innerstaden samt läckage från äldre industrimark med mera.

Just på grund av föroreningshalten i Saltsjön finns det inga kommunala bad i de inre delarna av Stockholms inlopp, enligt KU AB. Vidare anser bolaget att situationen i Svindersviken torde vara densamma som för Saltsjön.

”Det finns även tydliga indikationer från tidigare schaktarbeten och provtagningar om att marken är kraftigt förorenad med olja”, skriver KU AB i en bedömning från 2012.

- Det ligger alldeles för mycket pengar i det här. Det finns intressen hos staten och byggbolagen att vilja bygga. Vi kanske måste acceptera att vi får bo i en miljö som inte är helt ren, men tillräckligt ren för att bo där, säger Alice Ahoniemi, miljöombudsman på Nacka kommun, till Affärsvärlden och fortsätter:

- Man skullle kunna göra en riskbedömning innan man börjar bygga. Jag vet faktiskt inte varför företagen inte väljer att göra en riskbedömning innan man börjar bygga utan först efter man satt igång med själva saneringen. Jag kan inte svara på varför det är så, säger Alice Ahoniemi.

Ett annat högriskområde återfinns vid Vinterviken i stadsdelen Aspudden, söder om Stockholm. Alfred Nobel köpte området 1865 och byggde en fabrik för tillverkning av främst dynamit. Verksamheten pågick ända in på 1980-talet. Under 1950- och 1960-talen bedrev även AB Atomenergi en framställning av kärnbränsle på området.

”Föroreningsnivån är mycket hög”, skriver Länsstyrelsen och rankar Vinterviken på plats 9 över de mest förorenade platserna i länet. Idag ligger Wintervikens café och festvåning i de gamla fabrikslokalerna. I området finns också en rad bostäder och ett antal kolonilotter.

Ansvaret för förorenade områden regleras i kapitel 10 i miljöbalken. Där står det att ”om någon ansvarig ur den första kretsen inte finns tillgänglig eller inte kan bekosta de nödvändiga åtgärderna, kan miljömyndigheten istället vända sig emot den som har förvärvat det förorenade området ifråga.”

Mycket stor risk – Risklass 1

Centrala Stockholm
Norrmalm, Roslagsgatan 33, Vasastan.
Beckholmen

Söderort
Hammarby Sjöstad – Södra Båtklubbsvägen
Gröndal – Lövholmsvägen 49, intill sjön Trekanten
Vinterviken
Skarpnäck – Lindalen

Övriga
Lidingö – Dalénum
Nacka - Kvarnholmen
Stora Essingen - Essingeringen 82
Lilla Essingen - Primusparken samt Primusgatan 18-20
Bromma - Karlsbodavägen 16
Spånga - Solhem

(Källa: Länsstyrelsen)

Stockholms läns 10 högst prioriterade förorenade områden:

1. Nynäs Refining AB, Nynäshamn (oljeraffinaderi)
2. Gasverkstomten, Stockholm (gasverk)
3. Beckholmen, Stockholm (varv och kemisk industri)
4. Hallsta pappersbruk, Norrtälje (massa- och pappersindustri)
5. Igelstatomten, Södertälje (träimpregnering)
6. Kagghamra/Sjöbergs varv, Botkyrka (varv och träimpregnering)
7. Kvarnholmen/Gäddviken, Nacka (kemisk industri, oljedepå)
8. Södertälje kanal, Södertälje (bekämpningsmedel, läkemedelsindustri)
9. Vinterviken, Stockholm (tillverkning av sprängmedel, krut)
10. Herräng, Norrtälje (järn-, stål- & manufakturindustri)  

(Källa: Länsstyrelsen)

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom